Shaarei Tzedek
Introduction הקדמה
1 א

ספר שערי צדק חברו החכם רבי יוסף בן קרניטול בן כבוד רבי אברהם בן רי"ת המחבר ספר שערי אורה בצדק ובמשפט מעשיהו לבא אל היכל פנימה הקבלה האלקית וצדקה תהיה לנו כי נוציא לאור תעלומות חכמה. שערי צדק. אחרי כי אור לנו בספר שערי אורה הנדפס כבר. ותחוש לנו לצדקה. ובצדק תחזה את פנימו. כי תבין ותדע סוד הקבלה. כאשר הבא לטהר פותחין ליה. ושערים לא ננעלו. כולם מוצב ארצה. וראשו מגיע השמימה. ומעשה מרכבה. שאו שערים על ראשיכם. וצדק צדק תרדוף. הפוך בה והפוך בה דכולה ביה. באו שעריו בתודה. אז תרנן לשון. פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה:

2 ב

שאלת ממני ידיד נפשי. להאיר באחד ההשגות הפנימיות לדעת איזה דרך יהלוך אור. בענין עשר ספירות. והנה נשאתי פניך להפיק משאלותיך. והאלקים ירצך. תחלת הדרך שבה יכנס האדם ליחוד הבורא יתברך, הוא ידיעת השער, והלא ידעת שאם רוצה אדם לראות פני המלך וטורח כמה ימים, ואחר הטורח לא זכה לדעת מקום השער, מה תועלת בכל הטורח שטרח וכל הדרך שהלך, כשאינו יודע השער שבו ליכנס לראות פני המלך, ובדרך זה כל המטריחים עצמם ליכנס לפרדס, ולא ידעו ולא יבינו ובחשיכה יתהלכו, ואין תועלת בעמלם, לפיכך ראיתי להאיר נתיב לפניך בדרך שבו תלך והשער שבו תכנס, ואז תהיה רצוי ומקובל לפני ה יתברך, ותהיה מן הזוכים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו: