38:26ל״ח:כ״ו
1 א

צדקה ממני אע''פ שהיא באה אלי במרמה ואני לא ראיתיה כלל כי שלחתי הגדי מכל מקום היא צדקה במרמתה שהיתה לתכלית טוב ורצוי לאל ית' שהיא קיום הזרע לא להנאת עצמה שהרי חזרה לאלמנותה תיכף יותר ממה שצדקתי אני בקיום אמונתי שהיתה הכונה בו לכבודי ולהשיג ערבוני שהוא תכלית נפסד וגרוע כאמרם ז''ל גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה:

צדקה ממני, even though she approached me under false pretences, misrepresenting herself, she still acted more righteously than I did. I did not see her at all when I sent her the goat. [I was too embarrassed to be seen, Ed.] Her deceit was practised for a noble cause. and appears to have been approved by G’d, seeing she meant to maintain the seed of her deceased husband, whereas I was merely wanting to gratify my libido. Immediately she had done what she meant to do she resumed living as a widow as I had told her to do. My seeking her out to let her have the goat I had promised her was meant only to ensure that my good image would be preserved. This in itself is not a worthy cause. Our sages have used this occurrence as the basis for their saying that “a sin committed for noble cause is better than a good deed when same is not performed as such but as something self-serving.” (Nazir 23).