22:1כ״ב:א׳
1 א

נסה את אברהם כיון שיהיה בפעל אוהב וירא כמו שהיה בכח ובזה ידמה יותר לבוראו שהוא טוב לעולם בפועל כי אמנם הכונה במציא' האדם היתה שידמה לבוראו כפי האפשר כאשר העיד באמרו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו:

נסה את אברהם, to demonstrate that Avraham’s love for G’d as well as his fear of G’d was not merely potential but actual, much as G’d goodness is not merely potential but actual. The purpose of man’s existence is to emulate the virtues of G’d, and by means of this “test” Avraham had an opportunity to demonstrate this. When G’d created man He had set Himself the objective of “let us make man in Our image etc.,” i.e. as much like Divine beings as is it possible for a creature to be . (Genesis 1,26)