12:2י״ב:ב׳
1 א

והיה ברכה ברכת ה' היא שישמח ה' במעשיו כמו שאמרו רז''ל ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיגלו רחמיך על בניך. אמר אם כן היה לי ברכה במה שתתבונן ותקנה שלמות ותלמוד דעת את העם:

והיה ברכה, a true blessing by G’d is when G’d rejoices in our deeds and actions. Our sages (Berachot 7) illustrate this when they quote a conversation between the High Priest Rabbi Yishmael ben Elisha who, while offering incense on Yom Kippur, had a vision of the angel Katriel sitting on the throne of G’d. The latter said to him: “Yishmael, My son, bless Me.” He said to him: (in the words attributed as being G’d’s own ‘prayer’) “may it be Your will that Your mercy will subdue Your anger and may Your mercy exile Your justified attribute to punish Your people for their sins, and may Your mercy prevail so that You deal with Your children by applying the attribute of Mercy.” When G’d’s representative, the angel Katriel heard this, he touched the High Priest on the head, which the latter took as a sign that the blessing uttered by an inferior creature for a superior should not be dismissed as worthless.” [I have stuck more closely to the text of the Talmud than did the author here. Ed.] G’d here blessed Avram, with becoming the one who would preach monotheism including awareness of the benevolence of G’d which He extends to all of His creatures.