7:4ז׳:ד׳
1 א

ולא ישמע אליכם פרעה לא קודם ההקשאה, גם לא אחרי כן עם ראותו רבוי האותות והמופתים, ולכן אעשה כהם שפטים, והם מכת בכורות וטביעת מצרים בים סוף, ששניהם בלבד היו על צד עונש להם מדה כנגד מדה. אבל שאר המכות היו אותות ומופתים להשיבם בתשובה, כאמרו בזאת תדע כי אני ה', בעבור תדע כי אני ה' בקרב הארץ, למען תדע כי לה' הארץ, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר וידעתם. אתה ישראל והמצרים. וגם כשהטביעם בים לעשות באופן שהנשארים במצרים יכירו וידעו כאמרו וידעו מצרים כי אני ה':

ולא ישמע אליכם פרעה; not before the plague materialises after the warning, nor even after the plague did come to pass. He will not listen to you even after having endured many such plagues. Seeing that this is so, I will be forced to bring retribution upon them. This retribution will take the form of the killing of the firstborn as well as the drowning of all the military might of Egypt in the sea. The retribution will be seen as a punishment to fit their crimes. All the other plagues are only designed to encourage repentance, not as a form of retribution. Four times the Torah introduces this objective of the plagues. In 7,17 the Torah writes למען תדע כי אני ה', “so that you will know that I am the Lord.” In 8,18 the Torah writes: בעבור תדע כי אני ה' בקרב הארץ, “so that you will know that I am the Lord in the midst of the earth (not only in heaven).” In 9,29 the Torah writes: למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר...וידעתם, “this is why I perform all these miracles of Mine right in its midst, so that you will tell…. and finally realise that there is no one like Me anywhere (9,14).”