21:24כ״א:כ״ד
1 א

עין תחת עין כך היה ראוי כפי הדין הגמור שהיא מדה כנגד מדה, ובאה הקבלה שישלם ממון (קמא פרק החובל) מפני חסרון השערתנו, פן נסכל ונוסיף על המדה לאשמה בה:

עין תחת עין; this is what ought to be the judgment against the offender, if we were to apply the principle of the punishment fitting the crime in all its severity. However, according to tradition only financial compensation is exacted as we cannot accurately measure how to apply the principle of “an eye for an eye” literally.