Sefer Yereim
Author's Introduction הקדמת המחבר
1 א

הקדמת המחבר
הר' אליעזר ממיץ

2 ב

אלף הודאות ותושבחות. ילמד לבכי תת לאלהי הרוחות. יודעי שיר רון ושבחות. עיין אשא ואפעל שיחות ומגן היות והבטחות. ריש ירחיק הצלחות. לעבדו ינהל על מי מנוחות. ויטה חסד לחונני דעת ותבונה ולהיות ידו עמי להצליחני בתורתו. ופתי פתי ופי יגיד תהלתו ויצליח רוחו עלי כצדקתו. כי לא עצרו רחמיו ולא קצרו חסדיו מהושיע למיחלי ישועתו. פותח יד ומשביע רצונו לכל חי. אם צעיר ודל וחדל אישים ותולעת. הולך תמס שבלול על גחון. ושחה אמהתי מעפר. וכאוב קולי מארץ הבהילוני. גם מחשבותי ושעיפי ישיבוני קשה בראותי כי עניני תורה עמלם בפלפול הקושיות על סונית התלמוד. והילוכי ושרשי המצות לא ישימו על לבם מה צוה יוצר איככה יקיימו חוקיו ומשפטיו. ותהי יראתם מצות אנשים מלמדה, ויראת הצור לא ישימו לנגדם. והמצוות אשר הונהר ישמורו. ובאשר לא הונהגו נשכחו מהם. ותהי מלאותם בדבר אשר ימלא לבו ולא לשם ה' ואירא אני לנפשי פן יחשב שם המות ובקשתי ענבים יראתי למצא ויעצוני כליותי ורוח ה' הצליחת עם לבבי להודיע מצות אלהי שרשים וענפים. וקראתי בשם למצות הכתובות "אבות" ולתוספת חכמים אשר הוסיפו על הכתב למען לא יעקר קראתי "תולדות". ויתבררו גזירות החכמים על מה הם תלויות. ומהם האבות המולידים התולדות. ולא יצאו הדברים מעורבבים כי אם כל דבר אל עפר פניו ילך. ואמנם עסק הפלפול והקושיות מידה גדולה היא ומקבלים עליה שכר. אך כי לא ישכחו יסודי עליונים ותחתונים. ולא בסדר המקראות. כי כל מצוות הנכללות בדמיון אחד אייחד לבד בכלל אחד. וחפץ ה' בידי יצלח. ודרך קצרה אלך למען ירוץ קורא בו ומבקשי ה' ימצא נכון. וקראתי זה "ספר יראים" כי ממנו ילמדו ליראה את ה' ובניתי בו תורת אלהים וחצבתיה על ז' עמודים. ובעמודים הכינותי יש מהם מרבה ויש מהם ממעט, וכולם צנויים ועשויים לשים חלק יעקב יוצר הכל אל אלים: