Positive Commandments, Introduction עשין, הקדמה
1 א

הקדמה לרבינו משה מקוצי זצ"ל על העשין:

2 ב

מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי.

3 ג

שמרה נפשי עדותיך ואהבם מאוד.

4 ד

הנה תאבתי לפיקודיך בצדקתך חיינו.

5 ה

הנני משה בן יעקב כבר הקדמתי בספר מצות לא תעשה עניין ספר הזה כי הוא לידע יסוד המצות על פי הקבלה ולא חילוקיהם באורך ויש מצות שאין נוהגים לדורות ולא היו כי אם לפי שעה ואין ראוי למנותם כגון ברכות וקללות דהר גריזים והר עיבל וסיד אבנים גדולות ועשיית המשכן וכיוצא באלו וגרסינן בפרק במה אשה (שבת דף ס"ג) כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות ואפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה שנא' באשר דבר המלך שלטון מי יאמר לו מה תעשה וסמוך ליה שומר מצוה לא ידע דבר רע ויש מהמון עם שאומרין מה לנו ולמצות סדר קדשים קל וחומר למצות סדר זרעים ולמצות סדר טהרות ולדברים שאין נוהגין בזמן הזה אל יאמר אדם כן כי המצות אשר צוה אדון העולם יש לידע יסודותיהם אף על פי שאינם צריכין עתה כי על כל המצות נצטוינו ולמדתם אותם ונאמר שמור את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם וגומר ונאמר ושמרתם מצותי ועשיתם אותם הא למדת שהשמירה והעשייה שני דברים הם כי אין שמירה אלא בלב שנא' כי נעים כי תשמרם בבטנך יכונו יחדו על שפתיך וכן אמרו רבותינו (בת"כ פרשת אמור פ"ט) ושמרתם זו המשנה ועשיתם זו העשייה ויש אדם שילמוד כל ימיו ולא יכול להשיג לדעת מצוה אחת כמאמרה בעל פה מחמת אורך הגמ' ופלפולה ומצוה אחת מפוזרת הנה והנה והתורה הזהירה ושננתם לבניך שיהו מצות התורה מחודדין בפיך ובפי בניך כחרב שנון שאם ישאלך אדם אל תגמגם אלא אמור לו מיד. עוד אמרו רבותינו בסוף מסכת מנחות (דף ק"י) זאת תורת העלה זאת תורת המנחה זאת תורת החטאת זאת תורת האשם כל העוסק בתורת עולה אינו צריך עולה כל העוסק בתורת מנחה אינו צריך מנחה וכל העוסק בתורת חטאת אינו צריך חטאת וכל העוסק בתורת אשם אינו צריך אשם וכן אמר הכתוב ונשלמה פרים שפתינו: