Positive Commandments, Mitzvah 97 מצוות עשה, צ״ז
1 א

היא שצונו להיות מטמאים בשמנה שרצים, מצוה זו כוללת טומאת שרץ ומשפטיהם. (שמיני, טהרה שאר אבות הטומאה פ"ד):