Sefer HaMidot
Introduction הקדמה
1 א

בזה הספר מבוארים כל המדות והנהגות על סדר א״ב. ונחלק לב׳ חלקים. והם מכונים אצלינו בשם א״ב ישן וא״ב חדש. החלק הא׳ הם ליקוטים נפלאים אשר לקט רבינו הטהור והקדוש בימי ילדותו. כל אשר השיגה יד חכמתו הגדולה. להבין דבר. מתוך דבר ואסף מכל ספרי קודש. כל אשר מצא בהם מה שנוגע למוסר ולהנהגות ומדות ישרות. וכתבם אצלו לזכרון. הן מה שמצא מבואר בדברי רז״ל איזה מעלה של מדה טובה או להיפך גנות מדה רעה. הכל כאשר לכל היה מאסף על יד על יד. והעתיקם אצלו על סדר א״ב אצל כל מדה ומדה. למען יהי׳ לו לזכרון לראות בעיניו מעלת כל מדה ומדה והיפוכה. למען לכת בדרך טובים וארחות צדיקים נשמור. ונוסף לזה השיגה חכמתו הרמה דברים רבים יקרים ונפלאים. אשר אינם מבוארים בפירוש בדברי חז״ל. אך ברוב עוצם השגתו הבין דבר מתוך דבר. והשיג חידושים יקרים בעניני המדות מתוך הפסוקים ומתוך דברי רז״ל. אשר אינם מבוארים בדבריהם בפירוש. כ״א ברמז למשכיל כמותו.

This book elucidates all the traits and conduct arranged according to the aleph-bet/alphabet. It is divided into two sections which are known to us by the names "Aleph-Bet of Old" and "Aleph-Bet of New." The first part is a wondrous collection, collected by our pure and holy master in his childhood, all that his huge intellect perceived by understanding one matter from another; and he gathered from all the holy books, everything that he found in them pertaining to morals, conduct, and upright behavior -- which he recorded to have by him for memory's sake. Whatever he found elucidated in the words of Our Sages of blessed memory, whether it be a virtue of a good trait, or the opposite -- derision of a bad trait -- everything in its entirety he would gather little by little and copy them by him in the order of the Aleph Bet by each and every trait, so that he should have them for remembrance, to see with his eyes the significance of each and every trait and its converse, in order to go in the ways of the good and guard the ways of the tzaddikim (based on Prov. 2:20). Moreover, his powerful intellect perceived many precious and wondrous matters which are not explicitly elucidated in the words of Our Sages OB”M; just by the sheer magnitude of his perception he understood one matter from another, and conceived precious novelty in the concepts of the traits from within the Scriptures and from within the words of Our Sages OB”M, which are not explicitly elucidated in their words, just hinted to -- for a genius of his caliber.

2 ב

והכל אסף וקבץ ביחד על סדר א״ב. וברבות הימים נמצא אצלו חיבור שלם על כל המדות. וצוה להעתיק הכל. ומפיו יקרא אלי. ואני כותב על הספר. למען לא ימוש ספר הזה מפינו. להגות בו תמיד. למען נחדל ממדות רעות. כי כ״א בראותו מסודר עוצם גנות מדה רעה וגודל הפסדה. והפגם הנורא המגיע על ידה. יחוס על נפשו. ויאזור מתניו לעמוד כנגדה. ויבקש ממי שהרחמים שלו. למלט נפשו מני שחת. להצילו מאותן המדות רעות או תאוות רעות וכיוצא בהן. וכן להיפך במדות טובות.

Everything he gathered and assembled together in the order of the Aleph Bet, and in the course of time there was found by him a complete compilation on all the traits, and he instructed to copy all of it, and from his mouth he read to me, and I transcribed in the book (according to Jer. 36:18), in order that this book should not desist from our mouths (Josh. 1:8) to speak (/think) it always, in order that we cease from bad traits. For everyone, when he sees arranged the utter derision of a bad trait and the great loss it causes, and the dreadful violation that is realized through it, he will have compassion on his soul, and he will gird his loins to stand up against it, and he will beseech from He to whom mercy is His, to escape with his soul from the abyss, to save him from those bad traits or bad desires or similar ones, and so in the converse regarding good traits.

3 ג

גם משכיל על דבר ימצא טוב. עצות נכונות איך להזהר מאיזה מדה. ע״י שיהי׳ נשמר מהמידה הסמוכה אליה. כי הם שכנים זו לזו. וכ״א שומרת חברתה. כמבואר בסמוך בהקדמה ששמעתי מפיו הקדוש. ומעלת ספר זה. אין מן הצורך לבאר לכל בעל אמת החפץ באמת. ומתגעגע לאחוז בדרכי יושר. בודאי ימצא בו מרגוע לנפשו. אשרי שיאחז בו. אז טוב לו בזה ובבא. כי כל הספר הזה מיוסד על פסוקי תנ״ך ועל דברי חז״ל כלם נכחים למבין וישרים למוצאי דעת:

Furthermore, (Prov. 16:20 -- Rashi) one who gives heart to contemplate his words (to forge his way), will find good -- true advice how to guard one's self from any particular vice, through making sure to be safe from the vice which is close (in the set up of the book, and it thus revealed that they are associated) to, for they are neighbors to each other, and each one guards her friend, as (this is) explained subsequently in the introduction that I heard from his holy mouth. The importance of this book, there is no need to explain, to anyone honest, who desires truth, and longs with cherishing to grasp the ways of propriety, certainly he will find in it a repose for his soul. Fortunate is he who takes hold of it, then it will be good for him in this (world) and in the coming (world), because this entire book is founded on verses of the Bible (Torah, Prophets, Scriptures) and on the words of Our Sages OB”M, all of them cogent to the understanding and straight, for those who have found cognizance (Proverbs 8:9).

4 ד

החלק הב׳. הוא ג״כ כעין החלק הא׳ בצלמו ותבניתו אין ביניהם הבדל. כי הוא ג״כ ביאור מעלות מדות טובות. וגנות מדות רעות. וכיוצא בזה.

The second part is also similar to the first part, in form and arrangement, there is no (marked) difference between them, for it is also an elucidation of the virtue of good traits and the derision of bad traits and the like.

5 ה

אולם ההפרש ביניהם. כי הענינים המבוארים בחלק הא׳ על כל מדה ומדה. הם דברים המבוארים בספרים בפירוש. או עכ״פ ברמז. ומשכיל על דבר הרוצה להעמיק עיונו להבין דבר מתוך דבר. יוכל להבין ולהשיג. מהיכן הוציא הרב ענין זה. מאיזה פסוק או מאיזה מאמר חז״ל. כי כל הדברים המבוארים בא״ב הישן לא נפלאת היא ולא רחוקה היא מהמעיין. לבא עד תכונתו. להבין ולהשיג. מהיכן הענין נובע. אם אמנם. לולי הרב אשר האיר עינינו בדברים אלו לא היה בא על לב המעין להוציא דברי׳ אלו מתוך הספרי קודש. אך אחר אשר כבר גילה לעינינו דברים אלו. יוכל המשכיל אשר לבו שלם בספרי קודש. בספרי תנ״ך ואגדות רז״ל ושאר מפרשים. להבין ולהשיג. מקור הדברים.

Nevertheless, there is a difference between them, for the items elucidated in the first part, on each and every trait, they are matters which are elucidated in the holy books, explicitly or at least in allusion, so that someone who puts his heart to understand the matter, and who he who wants to study in depth to understand one matter from another, can understand and comprehend from where the Rav extracted this item, from which verse or from which teaching of Our Sages OB”M. For, all the matters elucidated in the Aleph Bet of Old are not remote and not distant (based on Deuteronomy 30:11) from the one studying them -- to come to its property, to understand and comprehend from where the items effuses. Albeit, without the Rav, who illuminated our eyes with these matters, it would not have occurred to the reader to extract these matters from within the holy books. However, after he already opened our eyes to these matters, it is possible for the enlightened (reader), whose heart is complete with the holy books; with the Tanakh (acronym for: Bible, Prophets, Scriptures -- 24 books in all), and with the Aggadot (lore) of Our Sages OB”M, and with the other commentaries, to understand and comprehend the relevant sources.

6 ו

אולם הענינים המבוארים בחלק הב׳. הם עניני השגות גבוהות ונוראות אשר השיג המחבר זצ״ל בימי גדלותו. וכל הדברים האלה גבהו משכל אנושי ונעלמו מעין כל. כי כל ענין וענין יש בו טעם נפלא ונורא מאד ונסמך על איזה מקרא או מאמר חז״ל ברמז נפלא ונעלם מאל. כדרכו הנפלא. כאשר יראה הרואה בעיניו. כי יש כמה וכמה ענינים המבוארים כאן בלי שום טעם וראי׳. ובתוך החיבור הגדול של דרושים מבואר שם ענין שלם ודרוש נפלא ונורא על ענין זה באריכות גדול. וזה תמצא בכמה מקומות. כמו כן ילמד סתום מן המפורש. כי גם במקום אשר לא ביאר הענין בפירוש. גם שם השיגה ידו הגדולה השגה שלימה על זה אך לא רצה לבאר כל הענין מטעם הכמוס אתו.

In contrast to this, the issues elucidated in the second part are lofty and awesome conceptions perceived by the author OB”M, in the days of his greatness. All of these matters transcend human comprehension and are hidden from all eyes. For each and every item there is a very wondrous and awesome taam (reason, taste, cantillation, secret) and it is supported by some verse or teaching of Our Sages OB”M through a very wondrous and fabulous allusion, in his wondrous style, as the reader will see for himself. For there are many items elucidated here without (presentation of) any reason or proof, and within the major compilation of discourses (Likutay Moharan -- A Collection of the Teachings of Rabbi Nachman) it is expatiated there, a complete matter, and a wondrous and awesome exposition on this item at great length, and this you will find in many places. So too one should learn the characteristics of the vague from what is explained, that also in the places that he did not explain the item explicitly, also there his masterful hand attained a complete conception of it (the item presented without elaboration), just, for some ulterior reason he did not want to provide the explanation of the item.

7 ז

כי כל הדברים האלה. כולם הם דברים עליונים. וממקום קדוש יתהלכו. ממקור עליון ונורא מאד מאד. ואין בהם דבר אשר לא יהי׳ בו דרוש נפלא ונורא על מה אדני הענין הטבעו. טעמו של דבר וענינו. וסמיכות נפלא ועמוק ונסתר מאד בתוך תורה שבכתב או שבע״פ. ולא עלינו להרבות בעוצם שיח דברים אלו. כי כל המוסיף גורע. כי לא נעלם מעינינו. שפלות ערכינו. וגדולת אדונינו. הרב הקדוש בוצינא עילאה זצ״ל. ועוצם העלמו והסתרתו מעיני העולם. אי לזאת. עלינו לשום לפינו מחסום. הס כי לא להזכיר. לבלי לספר בעוצם שבחו הקדוש. לא דבר ולא חצי דבר. והמשכיל כעת ידום. אל אלקים ה׳ הוא יודע וישראל הוא ידע. אשרי המחכה ויגיע לימים אשר יש בהם חפץ. בעת אשר תצמח קרן ישראל אמת מארץ תצמח וכו׳. שפת אמת תכון לעד כוננת לא כתיב אלא תכון. סמא דמלתא משתוקא. כל חד לפום מה דמשער בלבי׳. יבין וישכיל עד היכן הדברים מגיעים.

For all these matters, all of them are supernal and from a holy place they traverse, from a very extremely awesome lofty source, and they do not contain a single matter which does not command an awesome and wondrous exposition on what its foundations were cast, the reason for the matter, its characteristics, and a very hidden, deep, and wondrous support from within the Written Torah or Oral Torah. It is not for us to elongate on the paramount praise of these matters, because all who add, detract. For it is not hidden from our eyes the lowliness of our worth -- and the greatness of our master the holy Rav, supernal candelabra, OB”M, and his utter hiddenness and concealment from the eyes of the world (people), this being the case, we must put restraint to our mouth, to be silent and not to mention, not to relate the magnitude of his holy praise, not a matter nor half a matter, and the enlightened will be silent now, Almighty G-d Hashem -- He knows and Israel will know (based on Joshua 22:22). Fortunate is he who waits and reaches the days that have aspiration, at the time when the glory of Israel will rise, truth from the earth will rise (Psalms 85:12), a language of truth will be established forever (Proverbs 12:19), it does not say 'was established' but 'will be established' (Tikunay Zohar 63, pg. 95a). The medication for the matter -- silence, everyone, according to the fathoms of his heart, will understand and comprehend the extent, to where these matters reach.

8 ח

אולם באנו בדברים האלה להעיר לב המעיינים. להודיעם מהות הספר ומעשהו. וחל עלינו להודיע לגלות אזני אנשי שלומינו. אשר כבוד רבינו אור הנעלם זצוק״ל. הזהיר מאד לעסוק בזה הספר. ושלא ימוש מפינו. כי הוא חיינו. וכתבו בעצמו בכרך קטן מאד. ואמר שכוונתו כדי שיוכל כ״א לשאתו אצלו תמיד. כי המידות הם יסוד כל התורה כולה. ובזה יזכה נער את ארחו. לשמור ככל הכתוב בזה הספר. אז יצליח את דרכיו ואז ישכיל. כי זה עיקר עבודת האדם כל ימי חלדו. לברוח ממדות רעות ומתאוות רעות. ולאחוז במדות טובות והנהגות ישרות המבוארים בזה הספר.

Still, we come with these words, to arouse the hearts of the readers, to make known to them the nature of the book and its affairs. It is incumbent upon us to make known and reveal to the ears of our peers (the hasidim of Breslov), that our honorable master, the hidden light, of holy and blessed memory, warned strongly to engage in this book, and that it should not cease from our mouths, for it is our life. He himself wrote it in a very small volume and said that his intent was to enable each and every one to carry it with him always, because the traits are the foundation of the entire Torah -- and with this a youth (or someone of that standing) will make his ways meritorious to heed everything that his written in this book, then he will bring success to his ways, and then he will be enlightened. For this is the main task of a person, all the days of his life, to flee from vice and bad desires, and to cling to virtue and upright conduct, that are elucidated in this book.

9 ט

אשרי איש שישמע לדברים האלה לקיים ככל הכתוב בו: לעולם לא ימוט. וענתה בו צדקתו כיום מחר כי יבא על שכרו. במדה שאדם מודד בה מודדין לו. אשרי הבוחר בחיים ישלם ה׳ פעלו. אם ללצים הוא יליץ לא יעשר ולא יקום חילו. אוי לנפשו כי גמול ידיו יעשה לו. ולא יטה לארץ מנלו. טוב לפני האלקים ימלט ממנו מה רב טוב הצפון למולו. בשמחתו לא יתערב זר נפש עמל עמלה לו: תשתפך נפשינו אל ה׳ לשום חלקינו עמו להסתופף בצלו. ולא יאשמו כל החוסים בו עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו:

Fortunate is the person who listens to these words, to fulfill all that is written herein. He will never slip (based on Psalms 112:6) and his righteousness will answer for him in the time to come (based on Beraishis 30:33), when he comes to receive his reward. In the measure that a person meets out -- so (In that same measure) is he met with. Fortunate is one who chooses life -- Hashem will repay his endeavors, if it is to scoffers He will scoff (Proverbs 3:34), he will not gain wealth and his wealth will not endure (Job 15:29), woe to his soul -- for the retribution of his handiwork will be done to him (Isaiah 3:11), it will not be cast to the ground (but on their heads -Job 15:29), one who is good before G-d will escape from it (Ecclesiastes 7:26). How great is the goodness hidden away for him (based on Psalms 31:20), in his joy no stranger will take part (Proverbs 14:10), a laboring soul benefits from its labor (Proverbs 16:26, see also Tractate Sanhedrin 99b -- he works here and his Torah works for him elsewhere). Let us pour out our souls to Hashem to put our portion with Him, to stand at the threshold of His shade, they will have no regrets -- those who put their trust in Him (Psalms end of Chapter 34), no eye has seen (their reward) except for You G-d, what He will do for those who put their hope in Him (Isaiah 64:3).

10 י

דברי המעתיק. הנאנח והנדכה על הסתלקות פאר ראשינו גאון עוזנו מחמד עינינו. מה נאמר מה נדבר המקום ינחם אותנו: הק׳ נתן בא״א מוה׳ נפתלי הירץ ני׳ מנעמראב רבתי: חתן הרב הגאון המפורסים הצדיק מוה׳ דוד צבי זצ״ל אב״ד דפ״ק מאהלוב:

The words of the transcriber, whom is reduced to sighing and is crushed by the departure of the splendor of our heads, the majesty of our strength, the cherishing of our eyes, what can we say? May G-d (lit. the place -- for G-d is the place of the world and not vice versa) comfort us very soon, the little one, Nussun, son of my master my father our teacher Rav Naftoli Hertz may his candle shine, from the greater Nemerov, son-in-law of the Rav, the genius, the famous, the tzadik, our teacher Rav Dovid Tzvi OB”M Chief of the Court of the Congregation of Muehluv.