Mitzvah 25 כ״ה
1 א

מצות האמנה במציאות השם - להאמין שיש לעולם אלה אחד, שהמציא כל הנמצא ומכחו וחפצו היה כל מה שהוא ושהיה ושיהיה לעדי עד, וכי הוא הוציאנו מארץ מצרים ונתן לנו את התורה. שנאמר בתחלת נתינת התורה (שמות כ ב) אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וגו'. ופרושו כאלו אמר תדעו ותאמינו שיש לעולם אלה, כי מלת אנכי תורה על המציאות. ואשר אמר אשר הוצאתיך וכו' לומר, שלא יפתה לבבכם לקחת ענין צאתכם מעבדות מצרים ומכות המצרים דרך מקרה, אלא דעו שאנכי הוא שהוצאתי אתכם בחפץ ובהשגחה, כמו שהבטיח לאבותינו אברהם יצחק ויעקב.

The commandment of belief in God: To believe that the world has one God that caused all that exists, and that all that is, and was, and will be forever and ever, is from His power and His will; and that He took us out out of Egypt and gave us the Torah - as it is stated (Exodus 20:2), "I am the Lord, your God, who took you out of the land of Egypt, etc." And its understanding is as if it said, "Know and believe that there is one God" - since the word, "I," indicates existence. And that which it stated, "who took you out, etc.," is to say that your hearts not seduce you to take the matter of your leaving the slavery of Egypt and the plagues of Egypt as the way of happenstance; but rather you should know that I am the One who took you out with will and providence - as He promised our forefathers, Avraham, Yitschak and Yaakov.

2 ב

שורש מצוה זו אין צריך באור. ידוע הדבר ונגלה לכל כי האמונה הזו יסוד הדת, ואשר לא יאמין בזה כופר בעקר ואין לו חלק וזכות עם ישראל. וענין האמנה הוא שיקבע בנפשו שהאמת כן ושאי אפשר חלוף (בחלוף) זה בשום פנים. ואם נשאל עליו, ישיב לכל שואל שזה יאמין לבו ולא יודה בחלוף זה אפילו יאמרו להרגו, שכל זה מחזיק וקובע האמנת הלב כשמוציא הדבר מן הכח אל הפעל, רצוני לומר כשיקים בדברי פיו מה שלבו גומר. ואם יזכה לעלות במעלות החכמה ולבבו (ישעיהו ו י) יבין ובעיניו יראה במופת נחתך, שהאמנה הזאת שהאמין אמת וברור, אי אפשר להיות דבר בלתי זה, אז יקים מצות עשה זו מצוה מן המבחר.

The root of this commandment does not need elucidation. The matter is known and revealed to all that this belief is the foundation of the religion, and that one who does not believe in it denies a fundamental principle and has no share and merit with Israel. And the content of the belief is that he fix in his soul that such is the truth and that a change of (about a change of) this in any way be impossible. And if he be asked about it, he will respond to any enquirer that his heart believes this and he will not assent to a change in it, even if they say they will kill him [as a result]. As all of this - when he takes the thing from the potential to actuality, by which I mean to say when he puts into the words of his mouth what his heart decides - strengthens and fixes the belief of the heart. And if one merits to rise in the levels of wisdom, 'his heart will understand and his eyes will see' with a sealed proof that this belief that he believed is true and clear - it is impossible that there be something besides this - then he will fulfill this positive commandment [in the best way].

3 ג

דיני מצוה זו, כגון מה שמחיב עלינו להאמין עליו שכל היכלת וכל הגדלה והגברה והתפארת וכל ההוד וכל הברכה וכל הקיום בו, ושאין בנו כח ושכל להשיג ולהגיד גדלו וטובו, כי לרב מעלתו והודו לא ישג רק לעצמו, ולשלל ממנו בכל כחנו כל חסרון וכל מה שהוא הפך כל שלמות וכל מעלה. והענינים היוצאים מזה, כגון לדעת שהוא נמצא שלם, בלתי גוף ולא כח בגוף, כי הגופים ישיגום החסרונות, והוא ברוך הוא לא ישגהו מין ממיני החסרון, כמו שאמרנו. ושאר דברים רבים הנאמרים בענין זה, כלם מבארים בספרי יודעי חכמת האלהות. אשרי הזוכים אליה, כי אז יקימו מצוה זו על בוריה (הל, יסודי התורה פ''א).

The laws of this commandment - for example, that which it obligates us to believe about Him that all power and all greatness and strength and glory and all majesty and all blessing and all existence are in Him, and that we do not have the power or the intellect to grasp and to speak out His greatness and goodness, since His great virtue and majesty is only grasped by Himself; to deny about Him with all of our strength any lacking and anything that is the opposite of all perfections and all virtues, and the matters that come out from this, for example, to know that He is a perfect Being, without a body and not a power of a body, since lackings effect bodies, whereas He, may He be blessed, is not effected by any type of lacking, as we have said; and all the many things about this matter - are all elucidated in the books of those that know the wisdom of theology. Happy are those that merit it, as they can then fulfill this commandment with clarity (Mishneh Torah, Laws of Foundations of the Torah 1).

4 ד

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועובר עליה, אין לו חלק וזכות עם ישראל, כמו שאמרנו. וזאת מן המצות שאין להם זמן ידוע, שכל ימי האדם חיב לחיות במחשבה זו.

And [it] is practiced in every place and at all times by males and females. And one who transgresses it has no portion and merit with Israel, as we have said. And this is from the commandments that does not have a specific time, since a man must live with this thought all the days of his life.