Siman 920תתק״כ
1 א

ילד אחד עמד לפסוע על השלחן שאביו היה משים תדיר ספריו ולא יחדו רק לספרים לבד. וגם כשרצה לאכול עליו לחם ובכל יום ספרים עליו ולקח הספרים מעליו עד שיאכל ועמד הילד על השולחן וירד ונחתך כף רגלו בסכין אמר האב פשעי גרם שהנחתי לבני לפסוע על השלחן שהיו עליו ספרים: