Siman 839תתל״ט
1 א

עניני תפלות ועניני ברכות כתובים כאן
כל התפלות והברכות תקנו בלשון רבים שאילו נתקנו בלשון יחיד נראים כאלו לשוא כי איך יתכן שהעבד יאמר אשר בחר בי מכל העמים ורוממני מכל לשון וקדשני במצותיו לכך כשהברכה מתוקנת בלשון רבים אז אין קשה וכן אם היו מברכים שהחייתנו וקיימתנו והגעתנו לזמן הזה איך יתכן למרי נפש שמת לו מת בו ביום לברך כן ואיוב אמר למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש ואיך יאמר מי שהוא מר נפש ברוך שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה אבל כשיאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לא בשבילו לבד אומר אלא בשביל אחרים: