Siman 394שצ״ד
1 א

ונשים רגילות לטבול ג' פעמים במים טהורים וטהרתם אטהר אתכם מכל טמאותיכם וטהרו וקדשו מטומאות בני ישראל לטהר אתכם לפני ה' תטהרו. ולכך הטובל בעיה"כ יכניס ראשו במים ג' פעמים. ויטמאו אות' כטומאת הנדה ובגלוליהם טמאו נאמר טמאותיכם מכל טומאותיכם הרי ה' טומאות וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם ואשר במסכת ידים הראשונים והשניים הרי משמע ז' רק שתי פעמים לפי שמדבר בטומאה וטהרה: