Sanhedrin 99bסנהדרין צ״ט ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 99b"
Toggle Reader Menu Display Settings
99bצ״ט ב
1 א

זמר בכל יום זמר בכל יום אמר רב יצחק בר אבודימי מאי קרא שנאמר (משלי טז, כו) נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר

Sing every day, sing every day, i.e., review your studies like a song that one sings over and over. Rav Yitzḥak bar Avudimi says: From what verse is this derived? It is as it is stated: “The hunger of the laborer labors for him; for his mouth presses upon him” (Proverbs 16:26), i.e., he exhausts his mouth through constant review and study. He labors in Torah in this place, this world, and his Torah labors for him in another place, the World-to-Come.

2 ב

אמר רבי אלעזר כל אדם לעמל נברא שנאמר (איוב ה, ז) כי אדם לעמל יולד איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל מלאכה נברא כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הוי אומר לעמל פה נברא ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה כשהוא אומר (יהושע א, ח) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא והיינו דאמר רבא כולהו גופי דרופתקי נינהו טובי לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא

Rabbi Elazar says: Every man was created for labor, as it is stated: “Man is born for toil” (Job 5:7). Based on this verse, I do not know whether he was created for toil of the mouth, speech, or whether he was created for the toil of labor. When the verse states: “For his mouth presses upon him” (Proverbs 16:26), you must say that he was created for toil of the mouth. And still I do not know with regard to the toil of the mouth whether it is for the toil of Torah or for the toil of conversation. When the verse states: “This Torah scroll shall not depart from your mouth” (Joshua 1:8), you must say that he was created for the toil of Torah. And that is the meaning of what Rava said: All bodies are like receptacles to store items until use. Happy is one who is privileged, who is a receptacle for Torah.

3 ג

(משלי ו, לב) ונואף אשה חסר לב אמר ריש לקיש זה הלומד תורה לפרקים שנאמר (משלי כב, יח) כי נעים כי תשמרם בבטנך יכונו יחדיו על שפתיך

The verse states: “He who commits adultery with a woman lacks understanding” (Proverbs 6:32). Reish Lakish says: This is a reference to one who studies Torah intermittently, who is like an adulterer, who sins with the other woman intermittently, as it is stated about words of Torah: “For it is a pleasant thing if you keep them within your belly; let them be established on your lips” (Proverbs 22:18) and keep the Torah always available.

4 ד

ת"ר (במדבר טו, ל) והנפש אשר תעשה ביד רמה זה מנשה בן חזקיה שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי

§ The Sages taught in a baraita that with regard to the verse: “But the person who acts high-handedly, whether he is born in the land, or a stranger, that person blasphemes the Lord” (Numbers 15:30), this is a reference to Manasseh ben Hezekiah, king of Israel, who would sit and teach flawed interpretations of Torah narratives.

5 ה

אמר וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא (בראשית לו, כב) ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה פלגש לאליפז (בראשית ל, יד) וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה יצאה ב"ק ואמרה לו (תהלים נ, כ-כא) תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך

Manasseh said: But did Moses need to write only insignificant matters that teach nothing, for example: “And Lotan’s sister was Timna” (Genesis 36:22), or: “And Timna was concubine to Eliphaz, son of Esau” (Genesis 36:12), or: “And Reuben went in the days of the wheat harvest and found duda’im in the field” (Genesis 30:14)? A Divine Voice emerged and said to him: “You sit and speak against your brother; you slander your own mother’s son. These things you have done, and should I have kept silence, you would imagine that I was like you, but I will reprove you, and set the matter before your eyes” (Psalms 50:20–21). The verses in the Torah are not empty matters, with regard to which you can decide their import.

6 ו

ועליו מפורש בקבלה (ישעיהו ה, יח) הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה מאי כעבות העגלה א"ר אסי יצר הרע בתחלה דומה לחוט של כוביא ולבסוף דומה לעבות העגלה

And about Manasseh ben Hezekiah it is stated explicitly in the texts of tradition, the Prophets: “Woe unto them who draw iniquity with cords of vanity, and sin as with a cart rope” (Isaiah 5:18). What is the meaning of the phrase “as with a cart rope”? Rabbi Asi says: This is a reference to the evil inclination. Initially, it seems like a flimsy spinning [kuveya] thread and ultimately it seems like a sturdy cart rope.

7 ז

דאתן עלה מיהת אחות לוטן תמנע מאי היא תמנע בת מלכים הואי דכתיב (בראשית לו, כט) אלוף לוטן אלוף תמנע וכל אלוף מלכותא בלא תאגא היא

Manasseh began by mocking a few verses and ultimately violated the entire Torah. The Gemara asks: With regard to that verse that we came to discuss, in any event, what is the significance of the phrase in the verse “And Lotan’s sister was Timna”? The Gemara explains: Timna was the daughter of kings, as it is written: “The chief of Lotan” (Genesis 36:29), and: “The chief of Timna” (Genesis 36:40), and each chief is a member of a monarchy, albeit without a crown. That is why they are called chief and not king.

8 ח

בעיא לאיגיורי באתה אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשו אמרה מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת נפק מינה עמלק דצערינהו לישראל מאי טעמא דלא איבעי להו לרחקה

Timna sought to convert. She came before Abraham, Isaac, and Jacob, and they did not accept her. She went and became a concubine of Eliphaz, son of Esau, and said, referring to herself: It is preferable that she will be a maidservant for this nation, and she will not be a noblewoman for another nation. Ultimately, Amalek, son of Eliphaz, emerged from her, and that tribe afflicted the Jewish people. What is the reason that the Jewish people were punished by suffering at the hand of Amalek? It is due to the fact that they should not have rejected her when she sought to convert. Therefore, the verse is significant.

9 ט

וילך ראובן בימי קציר חטים אמר רבא בר' יצחק אמר רב מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל וימצא דודאים בשדה מאי דודאים אמר רב יברוחי לוי אמר סיגלי ר' יונתן אמר (סיבסוך) [סביסקי]:

“And Reuben went in the days of the wheat harvest” (Genesis 30:14). Rava, son of Rabbi Yitzḥak, says that Rav says: From here it can be seen that the righteous do not extend their hands to engage in robbery even of small items, as rather than taking wheat, Reuben took only the ownerless duda’im. The verse continues: “And he found duda’im in the field.” The Gemara asks: What are duda’im? Rav says: They are a plant called yavruḥei. Levi says: They are violets. Rabbi Yonatan says: They are seviskei.

10 י

א"ר אלכסנדרי כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה שנאמר (ישעיהו כז, ה) או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי:

§ Apropos the significance of Torah study, Rabbi Alexandri says: Anyone who engages in the study of Torah for its own sake introduces peace into the heavenly entourage above and into the earthly entourage below, as it is stated: “Or let him take hold of My stronghold [ma’uzi], that he may make peace with Me; and he shall make peace with Me” (Isaiah 27:5). One who observes the Torah, which is called oz, introduces peace, even before the presence of God, as it were.

11 יא

רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה שנאמר (ישעיהו נא, טז) ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסד ארץ (אמר ריש לקיש) [רבי יוחנן אמר] אף מגין על כל העולם כולו שנאמר ובצל ידי כסיתיך ולוי אמר אף מקרב את הגאולה שנאמר (ישעיהו נא, טז) ולאמר לציון עמי אתה

Rav says: It is as though he built a palace of heaven above and of earth below, as it is stated: “And I have placed My words in your mouth, and I have covered you in the shadow of My hand, to plant the heavens and lay the foundations of the earth, and say to Zion, you are My people” (Isaiah 51:16). One who has the word of God placed in his mouth through Torah study has established heaven and earth. Rabbi Yoḥanan says: One who engages in Torah study also protects the entire world, as it is stated: “And I have covered you in the shadow of My hand.” And Levi says: He also advances the coming of the redemption, as it is stated: “And say to Zion, you are My people.”

12 יב

אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו שנאמר (בראשית יב, ה) ואת הנפש אשר עשו בחרן ר' (אליעזר) אומר כאילו עשאן לדברי תורה שנאמר (דברים כט, ח) ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם רבא אמר כאילו עשאו לעצמו שנאמר ועשיתם אותם אל תקרי אותם אלא אתם

Reish Lakish said: With regard to anyone who teaches Torah to the son of another, the verse ascribes him credit as though he formed that student, as it is stated: “And Abram took Sarai his wife…and the souls that they formed in Haran” (Genesis 12:5). They are given credit for forming the students to whom they taught Torah. Rabbi Elazar says: It is as though he fashioned [asa’an] the words of Torah themselves, as it is stated: “Observe the words of this covenant, va’asitem otam (Deuteronomy 29:8), indicating that studying the Torah is like fashioning it. Rava says: It is as though he fashioned himself, as it is stated: “Va’asitem otam.” Do not readva’asitem otam as: And you shall fashion them; rather, read it as va’asitem atem, meaning: You shall fashion yourself.

13 יג

אמר רבי אבהו כל המעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה שנאמר (שמות יז, ה) ומטך אשר הכית בו את היאר וכי משה הכהו והלא אהרן הכהו אלא לומר לך כל המעשה את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה:

Rabbi Abbahu says: With regard to anyone who causes another to engage in a matter of a mitzva, the verse ascribes him credit as though he performed it himself, as it is stated: “And the Lord said to Moses…and your rod, with which you struck the river, take in your hand and go” (Exodus 17:5). And was it Moses who struck the river? But isn’t it written explicitly (see Exodus 7:19–20) that Aaron struck the river? Rather, that verse serves to say to you: Anyone who causes another to engage in a matter of a mitzva, the verse ascribes him credit as though he performed it himself.

14 יד

אפיקורוס: רב ור' חנינא אמרי תרוייהו זה המבזה ת"ח רבי יוחנן ור' יהושע בן לוי אמרי זה המבזה חבירו בפני ת"ח

§ The mishna teaches that those who have no share in the World-to-Come include an epikoros. Rav and Rabbi Ḥanina both say: This is one who treats a Torah scholar with contempt. Rabbi Yoḥanan and Rabbi Yehoshua ben Levi say: This is one who treats another with contempt before a Torah scholar.

15 טו

בשלמא למ"ד המבזה חבירו בפני ת"ח אפיקורוס הוי מבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה שלא כהלכה הוי אלא למ"ד מבזה תלמיד חכם עצמו אפיקורוס הוי מגלה פנים בתורה כגון מאי כגון מנשה בן חזקיה

The Gemara asks: Granted, according to the one who says that one who treats another with contempt before a Torah scholar is the epikoros mentioned in the mishna, one who treats a Torah scholar with contempt is characterized as one who interprets the Torah inappropriately, due to his lowering of the status of a Torah scholar. But according to the one who says that one who treats a Torah scholar himself with contempt is the epikoros mentioned in the mishna, how would he characterize one who interprets the Torah inappropriately? Like what individual does such a person conduct himself? He is like Manasseh, son of Hezekiah, who would teach flawed interpretations of Torah narratives.

16 טז

ואיכא דמתני לה אסיפא מגלה פנים בתורה רב ור' חנינא אמרי זה המבזה ת"ח רבי יוחנן וריב"ל אמרי זה המבזה את חבירו בפני תלמיד חכם

And there are those who teach this dispute with regard to the latter clause of the baraita: From here Rabbi Elazar HaModa’i said: One who interprets the Torah inappropriately has no share in the World-to-Come. Rav and Rabbi Ḥanina say: This is one who treats a Torah scholar with contempt. Rabbi Yoḥanan and Rabbi Yehoshua ben Levi say: This is one who treats another with contempt before a Torah scholar.

17 יז

בשלמא למ"ד המבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה הוי מבזה חבירו בפני ת"ח אפיקורוס הוי אלא למ"ד מבזה חבירו בפני תלמיד חכם מגלה פנים בתורה הוי אפיקורוס כגון מאן אמר רב יוסף כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן לדידהו קרו לדידהו תנו

The Gemara asks: Granted, according to the one who says that one who treats a Torah scholar himself with contempt is the one mentioned in the baraita who interprets the Torah inappropriately, one who treats another with contempt before a Torah scholar is characterized as the epikoros mentioned in the mishna. But according to the one who says that one who treats another with contempt before a Torah scholar is the one mentioned in the baraita who interprets the Torah inappropriately, how would he characterize the epikoros mentioned in the mishna? Like whom does he conduct himself? Rav Yosef says: It is referring to one who conducts himself like those who say: In what manner have the Sages benefited us with all their Torah study? They read the Bible for their own benefit and they study the Mishna for their own benefit.

18 יח

אמר ליה אביי האי מגלה פנים בתורה נמי הוא דכתיב (ירמיהו לג, כה) אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי אמר רב נחמן בר יצחק מהכא נמי שמע מינה שנאמר (בראשית יח, כו) ונשאתי לכל המקום בעבורם

Abaye said to him: That person who questions the benefit provided by Sages is also in the category of one who interprets the Torah inappropriately, since with that statement he repudiates the Torah itself, as it is written: “If not for My covenant, I would not have appointed day and night, the laws of heaven and earth” (Jeremiah 33:25). The eternal covenant of the Torah is responsible for maintaining the existence of the entire world. Rav Naḥman bar Yitzḥak says: From here too conclude the same concept from it, as it is stated: “If I find in Sodom fifty just men within the city, then I will spare the entire place for their sakes” (Genesis 18:26). The righteous protect the place where they reside.

19 יט

אלא כגון דיתיב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתא בדוכתא אחריתי ואמר הכי אמרינן התם ולא אמר הכי אמר מר רבא אמר כגון הני דבי בנימין אסיא דאמרי מאי אהני לן רבנן מעולם

Rather, the epikoros mentioned in the mishna is referring to one who conducts himself like one who sits before his teacher and a halakha that he learned from another place happens to fall into his consciousness and the student says: This is what we say there, and he does not say deferentially: This is what the Master said, even if he did not learn that matter from his teacher. Rava said: The term epikoros is referring to one who conducts himself like those from the house of Binyamin the doctor, who say: In what manner have the Sages benefited us with all their Torah study? Never