Rosh Hashanah 7aראש השנה ז׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 7a"
Toggle Reader Menu Display Settings
7aז׳ א