Rosh Hashanah 32aראש השנה ל״ב א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 32a"
Toggle Reader Menu Display Settings
32aל״ב א