Rosh Hashanah 31bראש השנה ל״א ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 31b"
Toggle Reader Menu Display Settings
31bל״א ב