Rosh Hashanah 22aראש השנה כ״ב א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 22a"
Toggle Reader Menu Display Settings
22aכ״ב א