Rosh Hashanah 16aראש השנה ט״ז א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 16a"
Toggle Reader Menu Display Settings
16aט״ז א