Rosh Hashanah 16a:7-11ראש השנה ט״ז א:ז׳-י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 16a:7-11"
Toggle Reader Menu Display Settings
16aט״ז א