Rosh Hashanah 16a:16ראש השנה ט״ז א:טז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 16a:16"
Toggle Reader Menu Display Settings
16aט״ז א