Deuteronomy 1:2 דברים א׳:ב׳
1 א

אחד עשר יום מחורב. פרש"י אמר להם משה ראו מה גרמתם אין לכם דרך קצרה מחורב לקדש כדרך הר שעיר ואף הוא מהלך י"א ימים ואתם הלכתם אותה בג' ימים שהרי בכ' באייר נסעו מחורב שנאמר ויהי בשנה השנית בחדש השני באחד לחדש ובכ"ט שלחו המרגלים מקדש ברנע צא מהם ל' יום שעשו בקברות התאוה אוכלים הבשר חדש ימים וז' ימים שעשו בחצרות השלש חניות על פי הימים שהרי אין מעשרים באייר עד כ"ט בסיון וכו' חניה ראשונה היא קברות התאוה שעשו בו ל' יום שלמים ט' מאייר וכ"א בסיון צא מהם עוד ועוד צא מהם חנייה שנייה היא חצרות שעשו בו ד' ימים מקצת כ"ב בסיון וששה ימים שלמים שכלו בכ"ח בסיון ובחנייה שלישית שהיא בקדש ברנע שהיתה מכ"ט בסיון ששלחו המרגלים: