Rashi on Yoma 29a:1:1רש"י על יומא כ״ט א:א׳:א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Yoma 29a:1:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
29a:1כ״ט א:א׳

הרהורי עבירה - תאות נשים קשים להכחיש את בשרו יותר מגופו של מעשה:

ריחא דבישרא - המריח בשר צלי קשה לו ריח מאד שמתאוה לו:

שילהי דקייטא - אלול שהוא סוף הקיץ קשה מקייטא קשה חומו מחום הקיץ של תמוז לפי שכבר נתחמם כל האויר וגוף הבריות בחום הקיץ שעבר עליו תמיד מתחמם הוא עתה בחום קל ומזיקו:

וסימניך תנורא שגירא - תנורא שהוסק ביום פעמים ושלש חם הוא ונוח להסיקו בעצים מועטים: