Rashi on Shevuot 37a:9רש"י על שבועות ל״ז א:ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shevuot 37a:9"
Toggle Reader Menu Display Settings
37a:9ל״ז א:ט׳

הא קרבן כתיב ביה - והזיר לה' את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו וכו' (במדבר ו׳:י״ב):

כי היכי דתיחול עליה נזירות בטהרה - שמתחיל למנות מעכשיו ותלה הכתוב בקרבן ולא לכפרה הוא בא: