Rashi on Makkot 12a:7רש"י על מכות י״ב א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Makkot 12a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
12a:7י״ב א:ז׳

תיפוק ליה - דאין בונין בית במגרש דא"כ הוה ליה מגרש עיר:

אין עושין - שדה של לוים:

למחילות - תחת הקרקע שאין אוכלות במגרש כלום מלמעלה ואי לאו דכתיב בה ולא בתחומה הייתי אומר ידור בתחומה במערה: