34:30ל״ד:ל׳
1 א

(וישקוט) ממלוך אדם חנף ממוקשי עם. על דלים שמלך:

2 ב

ממוקשי עם. עון, ולאלוה כזה לא היה לך לומר בליעל ורשע: