2:16ב׳:ט״ז
1 א

גם בני נוף. ותחפנחס הם מצרים שאתם בוטחים עליהם לעזרה:

2 ב

ירעוך קדקוד. ל' רציצה כדמתרגמינן ורצוץ ורעעו: