4:1ד׳:א׳
1 א

והחזיקו. ויאחזו:

2 ב

שבע נשים באיש אחד. מרוב אלמנות רבות, באיש אחד מבקשות ממנו שישא אותן:

3 ג

אסוף. הטמן חרפתנו כמו ואספתו אל תוך ביתך (דברים כ״א:י״ב) שהאשה כשהיא נשואה אין נוהגין בה מנהג הפקר ומ"א נבוכדנאצר גזר שלא יבעלי א"א שלא יענשו לכן היו מבקשות שיהא עליהן שם אישו':