Rashi on Berakhot 41b:5רש"י על ברכות מ״א ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Berakhot 41b:5'
Toggle Reader Menu Display Settings
41b:5מ״א ב:ה׳

זה שני לארץ - ארץ זית שמן ודבש דכתיב בסיפיה דקרא הפסיק ארץ את הסדר וחזר לעשות זיתים ותמרים חשובים מתאנים ורמונים שהרמון חמישי לארץ הכתובה בראש המקרא ודבש שני לארץ הכתובה בסופו:

מאן יהיב לן נגרי דפרזלא - רגלים של ברזל:

ונשמעינך - נשמשך ונלך אחריך תמיד: