Rashi on Bava Metzia 40b:7רש"י על בבא מציעא מ׳ ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Bava Metzia 40b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
40b:7מ׳ ב:ז׳

הוה מזדבן - כשהייתי מוכרו בחנות היה נמכר שמרים עם השמן:

בבעה"ב עסקינן - שהלוקח בעל הבית הוא ולקחו למאכל ביתו: