39:1ל״ט:א׳
1 א

שר הטבחים - על ידו נידונין הנרצחים והאסורים בבית הסוהר שלו.

שר הטבחים, he would execute the people sentenced as murderers and would generally be in charge of imprisoned criminals.