3:22ג׳:כ״ב
1 א

ושאלה אשה משכנתה - במתנה גמורה וחלוטה. שהרי כתוב: ונתתי את חן העם - כמו: שאל ממני ואתנה גוים נחלתך. זהו עיקר פשוטו ותשובה לאפיקורסים.

ושאלה אשה משכנתה, as an outright gift. After all, G’d had encouraged the people to ask for these gifts, the Torah telling us in verse 21 that G’d would make the people favourably disposed towards the Israelites so that they would not refuse such requests. The expression שאל in the same sense as here occurs also in Psalms 2,8 שאל ממני ואתנה גוים נחלתך, “Ask it of me, and I will make the nations your domain.” This is the principal meaning of the verse and it effectively silences the heretics who speak of the Jews borrowing and not giving back these trinkets.

2 ב

כלי כסף וכלי זהב - תכשיטין לכבוד החג שתחוגו במדבר.

כלי כסף וכלי זהב, ornaments in honour of the festival that they would celebrate in the desert. ושמתם על בניכם, same as ושמתם אותם על בניכם “you will garb your children with them.”

3 ג

ושמתם - אותם - על בניכם.