21:1כ״א:א׳
1 א

ואלה המשפטים - ידעו ויבינו יודעי שכל כי לא באתי לפרש הלכות אף על פי שהם עיקר כמו שפירשתי בבראשית, כי מיתור המקראות נשמעים ההגדות והלכות ומקצתן ימצאו בפירושי רבינו שלמה אבי אמי זצ"ל. ואני לפרש פשוטן של מקראות באתי ואפרש הדינים וההלכות לפי דרך ארץ. ואעפ"כ ההלכות עיקר, כמו שאמרו רבותינו: הלכה עוקרת משנה. לשש שנים יצא ביובל. ויש שנותן חילוק ביניהם.

Everyone endowed with intelligence should know that it is not my purpose to explain halachic rulings as part of my commentary, something I have mentioned already in my commentary at the beginning of Parshat Vayeshev. I explained there that many such rulings are hinted at by variant spellings in the text, missing words or extraneous words. Many of these have been covered in the commentary on the Torah by my grandfather Rashi of blessed memory. I have set myself the task of only explaining the plain meaning of the text as it is before us. When I explain legislation I do so within the context of its contribution to civilised behaviour, דרך ארץ. My explanations notwithstanding, when they conflict with the halachic rulings, the latter are supreme.