The William Davidson Talmud
Save "Rashba on Avodah Zarah 52b"
Toggle Reader Menu Display Settings
52b