6:9ו׳:ט׳
1 א

אלה תולדות נח טעמו פירשו בו (הראב"ע והרד"ק) קורותיו כטעם מה ילד יום (משלי כז א) וירמוז אל כל הפרשה ואינו נכון בעיני כי אין קורות האדם תולדותיו והנכון שהוא כמשמעו כמו אלה תולדות בני נח (להלן י א) ואלה תולדות ישמעאל (להלן כה יב) יאמר אלה תולדות נח שם חם ויפת אבל החזיר "ויולד נח" בעבור שהפסיק ואמר נח איש צדיק תמים היה להודיע למה צוהו בתיבה ואף על פי שכבר אמר למעלה (ה לב) ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת חזר להזכירם פעם אחרת להגיד כי לא היה ככל אבותיו שיולידו בנות ובנים וזה טעם "שלשה בנים" כי יזכיר מספרם לאמר כי אלה שלשה לבדם היו תולדותיו ונצלו בזכותו ומאלה נפצה כל הארץ:

אלה תולדות נח THESE ARE THE OFFSPRING OF NOAH- The meaning of the word תולדות (offspring)some explain it to mean "the events of [Noach's] life" like the meaning of a related word in the Passuk מה ילד יום (משלי כז א) "what a day may bring about"(ילד) consequently this introductory clause alludes to the entire portion that follows. But this is not pleasing in my eyes for the events of a man are not called his “offspring” which is the plain meaning of תולדות. the most satisfying explanation is that [תולדות] is to be taken in the literal sense like אלה תולדות בני נח (להלן י א) "these are the descendants of Noach" and "these are the children of Yishmael." The verse is saying, These are the offspring of Noah (V.9) Shem, Cham and Jafet. The torah however repeats "Noach had begotten" [3 sons] because it interrupted the description by saying "Noah was a completely innocent man" to tell us why G'D commanded him about building the ark. Although the Torah already said above (ה לב) ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת it repeats their names again, to tell us that Noah was not like his forefathers who had “sons and daughters” (implying many children) and had only three. This is also why it says three sons (which is obvious). It mentions the amount to tell us 1) that these 3 were his only children and 2) it was from these 3 that the whole world spread out. [NOAH] WAS A COMPLETELY INNOCENT MAN-The Passuk mentions that Noah was free of guilt and complete in his innocence, to let us know that he deserved to be saved from the deluge because he didn’t deserve any punishment at all, for he was perfect in his vindication from crime. The word "tzaddik" refers to someone who is innocent in judgment the opposite of "rasha" a guilty individual, like it says “and they vindicate the innocent one (tzaddik) and condemn the guilty (rasha) one” and “You are blameless (tzaddik) for all that has come upon us for You have acted faithfully” and also “You shall judge your fellow fairly (B'tzedek)” concerning Avraham however who it says "acting with righteousness (tzedakah) and justness (mishpat)", the Torah praises him for the trait of justness (tzedek) [but calls it] mishpat and praises him for compassion and calls it tzedakah. Rabbi Avraham (Ibn Ezra) says "tzaddik" refers to his actions and "tamim" to his thoughts. But it says "You were perfect in your ways" meaning conduct! After telling us Noah was an innocent man, meaning that he wasn’t a man of “injustice” or one who "corrupted his ways” like the people of his time the Torah then says that he “would walk with the Glorious Name,” meaning fearing G-D alone, and wouldn’t be deluded to follow stargazers, diviners or cloud readers, all the more so to follow idolatry. He wouldn’t listen to diviners at all. Only to cling to G'D at all times following the path G'D has chosen for man, or the path that he was instructed being that he was a prophet. This is in accordance with its meaning in the verse "You should walk after GD your G’D and fear him," which is speaking about rejecting one who gives false prophecy trying to make people worship idol’s and gives a sign or performs a wonder, as I will explain there. I will also mention this interpretation on the Passuk walk before me and be perfect if the “One of Perfect Knowledge (G’D)” will be with me. Now since Noah was an innocent individual, and didn’t deserve to be punished, his sons and household also deserved to be saved in his merit, because it would be a punishment for him if his offspring were to be destroyed. Also, [the Torah] is telling us that he was a “perfectly innocent” individual and so were his sons and household- for he taught them to follow his footsteps, like what it says by Avraham, For I cherished him, for he commands his children and household… IN HIS GENERATIONS- some rabbis expound it as praise: All the more so if he would have lived in a generation that was righteous. And others who expound it as condemnation. This is the words of Rashi. In my view, the most satisfying explanation, according to the simple meaning is that he was the only innocent person in those generations; there wasn’t a innocent or perfect person in his generation besides him. Similarly, For it is you that I have seen to be innocent before Me n this generation – there was no one else that was worthy of being saved in that generation. It says “in his generations” (plural) because many generations had passed since the time people began to corrupt their ways, and there was no innocent person on earth except for him. And don’t allow the words of the sages about Methuselah (that he was righteous) present a question to you, because the Torah only says that there wasn’t a blameless person who was worthy of being saved from the Deluge during all those generations.

2 ב

איש צדיק תמים היה יזכיר הכתוב שהיה זכאי ושלם בצדקו להודיע שראוי להנצל מן המבול שאין לו עונש כלל כי הוא תמים בצדק כי הצדיק הוא הזכאי בדין הפך הרשע כמו שאמר והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע (דברים כה א) וכן ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת עשית (נחמיה ט לג) וכן בצדק תשפוט עמיתך (ויקרא יט טו) אבל באברהם שאמר (להלן יח יט) לעשות צדקה ומשפט שבח אותו בצדק שהוא המשפט וברחמים שהיא הצדקה ורבי אברהם אמר צדיק במעשיו תמים בלבו וכתיב (יחזקאל כח טו) תמים אתה בדרכיך ואחר שאמר שהוא איש צדיק כי איננו איש חמס ומשחית דרכו כבני דורו החייבים אמר שהיה מתהלך את השם הנכבד ליראה אותו לבדו איננו נפתה אחרי הוברי שמים ומנחש ועונן וכל שכן אחרי עבודה זרה ואיננו שומע להם כלל רק בשם לבדו הוא דבק תמיד והולך בדרך אשר בחר השם או אשר יורה אותו כי נביא היה וזה כטעם אחרי ה' אלהיכם תלכו ואותו תיראו (דברים יג ה) הנאמר בהרחקת המתנבא לעבוד עבודה זרה ונותן אות ומופת כאשר אפרש ועוד אזכיר זה בפסוק התהלך לפני והיה תמים (להלן יז א) אם יהיה תמים דעות עמי והנה אחר שהיה נח צדיק ואיננו ראוי ליענש גם בניו וביתו ראוים להנצל בזכותו כי היה עונש עליו אם יכרת זרעו או יאמר כי הוא צדיק שלם וגם בניו וביתו צדיקים כי הוא למדם כענין שכתוב (להלן יח יט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו:

3 ג

בדורותיו יש מרבותינו שדרשוהו לטובה כל שכן אם היה בדור של צדיקים ויש שדורשין לגנאי לשון רש"י והנכון בעיני לפי הפשט כי טעמו לומר שהוא לבדו הצדיק בדורות ההם אין בדורותיו צדיק ולא תמים זולתו וכן כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה (להלן ז א) שאין אחר בדור ראוי להנצל ואמר "בדורותיו" כי דורות רבים עברו מעת שהשחיתו ואין צדיק בארץ בלתו ואל יקשה עליך דבר רבותינו במתושלח כי הכתוב לא יספר רק שאין צדיק ראוי להנצל מן המבול מכל הדורות ההם: