16:6ט״ז:ו׳
1 א

ערב וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים ולא אנחנו המוציאים אתכם משם כאשר אמרתם כי הוצאתם אותנו (לעיל פסוק ג) ובקר וראיתם את כבוד ה' לא נאמר זה על הכבוד הנראה בענן, כי בו ביום היה כדבר להם אהרן ויפנו אל המדבר (בפסוק י). ופירש רש''י, אלא כך אמר להם, ערב וידעתם כי היכולת בידו ליתן תאותכם ובשר יתן לכם, אך לא בפנים מאירות יתננה לכם, כי לא כהוגן שאלתם אותה ומכרס מלאה, והלחם ששאלתם לצורך כהוגן, בירידתו תראו לבקר את כבוד פניו שיורידנו לכם דרך חיבה בבקר שיש שהות להכינו ואינו נכון שיאמר ובקר וראיתם את כבוד ה' מפני שיקדים להם מתנת המן בבקר, כי מה כבוד ה' בזה, ועוד שסמך לזה בשמעו את תלונותיכם:
והמדרש הזה לרבותינו איננו בפירוש וראיתם את כבוד ה', אבל אמרו כן מפני שחלק להם הפרנסה בשני עתים מן היום ולא נתן הכל בבקר וכך אמרו במכילתא (כאן) ויאמר משה בתת ה' לכם בערב, מכאן אתה למד שבפנים חשוכות נתן להם השלו, והמן ששאלו כהלכה נתן להם בפנים מאירות, כלומר בבקר: ורבי אברהם אמר ''ובקר'' נמשך בפסוק הראשון כי בעבור שאמרו כי הוצאתם אותנו משם אמר שני אותות יעשה השם לכם שתדעו כי הוא הוציא אתכם משם, האחד בערב היום הזה והשני למחר בבקר והיה ראוי שיאמר ערב ובקר וראיתם כי ה' הוציא אתכם, שאין ובקר דבק עם וראיתם את כבוד ה', כי ביום עצמו ראו הכבוד וגם זה איננו נראה כן:
והנכון בעיני כי היה הפלא במן גדול מאד כי השלו הגיז אותו מן הים ברוח נסע מאתו כדרך העולם, אבל המן נוצר להם עתה יצירה חדשה בשמים כענין מעשה בראשית, והוא מה שאמרו בו (אבות ה ו) שנברא בין השמשות: ולכן אמר הכתוב באות אשר יעשה לכם היום בערב תדעו כי הוא הוציא אתכם מארץ מצרים, כי יערוך לכם שולחן במדבר, אבל בפלא הגדול אשר יעשה לכם בבקר תראו את כבוד מלכותו אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיו וכגבורותיו, שבגדולות ובנפלאות שיעשה השם יראה את כבודו, כענין לקבץ את כל הגוים והלשונות ובאו וראו את כבודי (ישעיה סו יח) וכתיב (שם יט) והגידו את כבודי, וכן רבים. וכן הוא דעת אונקלוס שאמר ותחזון ית יקרא דה', ולא תירגם בו ''ואיתגלי'':
ודע כי יש במן ענין גדול, רמזוהו רבותינו במסכת יומא (עה:) לחם אבירים אכל איש (תהלים עח כה), לחם שמלאכי השרת אוכלין, דברי ר' עקיבא אמר לו ר' ישמעאל טעית, וכי מלאכי השרת אוכלין לחם, והלא כבר נאמר (דברים ט ט) לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי, אלא לחם אבירים, לחם שנבלע באיברים. והענין הזה שאמר רבי עקיבא הוא, שקיום מלאכי השרת בזיו השכינה, וכן דרשו (שמו''ר לב ד) ואתה מחיה את כלם (נחמיה ט ו), מחיה לכלם. ועליו נאמר (קהלת יא ז) ומתוק האור, שישיגו בו באור טוב טעם. והמן הוא מתולדת האור העליון שנתגשם ברצון בוראו יתברך (זוהר בלק ר''ח.), ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת נזונין מדבר אחד. ור' ישמעאל תפשו מפני שקיומם אינו בדבר המתגשם מתולדת האור שהרי קיומם באור העליון עצמו, ומפני זה היו מוצאים טעם במן מכל מה שירצו, כי הנפש במחשבתה תדבק בעליונים ותמצא מנוח חיים ותפק רצון מלפניו (ע''פ משלי ח לה): ואמרו במכילתא (להלן פסוק כה) היום אין אתם מוצאים אותו אבל אתם מוצאים אותו לעולם הבא וזה יסבול שני פירושים, שנאמר שיהיה בבני העולם הבא מי שלא הגיעה מעלתם ליהנות תמיד מזיו השכינה, ויהיה קיומם בדבר המתגשם מן הזיו ההוא, כמעלת דור המדבר שהשיגו לזיו השכינה בים, כמו שאמרו (במכילתא לעיל טו ב) ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, ומאותה שעה נתעלית נפשם להתקיים בתולדותיו שהוא המן:
ויותר נכון שרמז הכתוב לדברי ר' אלעזר בן חסמא במלת היום שבני העולם הבא יהיה קיומם ביסוד המן שהוא הזיו העליון, כמו שאמרו (ברכות יז) אין בו לא אכילה ולא שתיה אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם והן נהנין מזיו השכינה. ובני העולם הבא יתקיימו בהנאתן מזיו השכינה בהדבקם בו בעטרה שבראשם. והעטרה היא המדה הנקראת כן שאמר בה הכתוב (ישעיה כח ה) יהיה ה' צבאות לעטרת צבי, ובה נאמר (שה''ש ג יא) בעטרה שעטרה לו אמו. ורמזו על קיום בני העולם הבא, ורמזו על עיקר המן: ואמר הכתוב (תהלים עח כג-כה) ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח, וימטר עליהם מן לאכול ודגן שמים נתן למו, לחם אבירים אכל איש, וכן אמר (שם קה מ) ולחם שמים ישביעם שנראה מזה שיהיה הדגן הזה בשמים והורידו להם בפתיחת דלתיו, והוא מה שפירשתי שנתגשם האור, כי באור העליון יאמר הכתוב כלשון הזה נפתחו השמים ואראה מראות אלהים (יחזקאל א א) או שכבר היה בשמים, כמאמרם (אבות ה ו) שנברא בין השמשות:

"Evening and you shall know that the Lord brought you out of the land of Egypt": And it was not we who brought you out from there, like you said to us, (above verse 3), “for you have brought us out.” "And morning you will see the glory of the Lord": This is not stated in reference to that glory that appeared in the cloud, since that was on the same day, as when Aharon spoke to them (verse 10), "and they turned to the wilderness[...]. And Rashi explained: Rather this is what he said to them, "'Evening and you shall know' that His hand has the power to give you your desire and He will give you meat; but not with a radiant countenance will He give it to you, because you have not asked it properly, [since it was] from a full stomach. But the bread for which you have asked properly, out of necessity — when it falls in the morning you will behold the glory of His countenance, because He will make it fall for you in a manner that is indicative of His love — in the morning, whilst there is yet time to prepare it." But it is not correct that it should state, "And morning you will see the glory of the Lord," because He will start in the morning with the present for them of the manna — as what glory of God is there in this? And [it is incorrect] also because next to it, [it states] "in His hearing your complaints." And this midrash of our rabbis (that is Rashi's source) is not an explanation of, "and you will see the glory of the Lord." But [rather] they said this because He divided their sustenance for them into two times of the day and He did not give it all in the morning. And so did they say in the Mekhilta (here), "'And Moshe said, "In the Lord's giving to you in the evening"' (verse 8) — from here, you learn that He gave them the pheasants with a dark countenance. And the manna that they asked as was fit, He gave them with a radiant countenance"; that is to say in the morning. And Rabbi Avraham (Ibn Ezra) said: "And morning" relates to the [previous] verse. As since they said, "that you took us out of Egypt," [Moshe] said [that] God will make two signs for you, so that you will know that He took you out from there — the first in the evening that day and the second on the next day in the morning. And it would have been fitting that it would have stated, "evening and morning and you will see that it was the Lord who took you out" — since "and morning" does not relate to "and you will see the glory of the Lord"; as they saw the glory on that same day. And this too does not appear to be [correct]. And what is correct in my eyes is that the wonder of the manna was very great: Since He blew the pheasants from the sea with a wind that traveled from Him, like the [natural] way of the world; but the manna was created for them now, a new creation in the sky, like the matter of the creation story. And this is what [the sages] said about it (Avot 5:6), that it was created at twilight (before the last day of creation). And hence the verse stated, today in the evening with this sign that I shall make for you, you will know that He took you out of the land of Egypt, as He will set up a table for you in the wilderness, but with the great miracle that He will do for you in the morning, you will see the glory of His kingship, about which who is the power in the heavens and the earth who can do like His acts and like His great deeds? As through the great and wondrous acts that God does, He show His glory; as in the matter of "to gather all of the nations and the languages and they shall come and see My glory" (Isaiah 66:18), and it is written (Isaiah 66:19), "and they shall recount My glory," and so [too] many [examples]. And this is the opinion of Onkelos who said, "they will see the glory of the Lord"; and he did not translate it as "[the glory] will be revealed." And know that there is a great matter in the manna. Our rabbis hinted it in Tractate Yoma 75b, "'The bread of powerful ones a man ate' (Psalms 78 25) — the bread that the ministering angels eat," These are the words of Rabbi Akiva. Rabbi Yishmael said to him, "And do the ministering angels eat bread? And is it not already written (Deuteronomy 9:9), '"I did not eat bread and I did not drink water."' Rather 'bread of powerful ones (abirim) [means] bread that is absorbed [directly] into the limbs (evarim)." And this matter that Rabbi Akiva said is that the existence of the ministering angels is from the radiance of the Divine Presence, and so did they expound (Exodus Rabbah 32:4), "'You give life (mechayeh) to them all' (Nehemiah 9:6) — [You are] nourishment (michiah) to them all." And about it, it is stated (Ecclesiastes 11:7), "And sweet is the light" — that they grasped from the light good reasoning. And the manna is from the products of the higher light that became physical through the will of its Creator, may He be blessed (Zohar Balak 208). And [so] it comes out that the [people who ate] the manna and the ministering angels were nourished from [the same] thing. And Rabbi Yishmael caught him because [the angels'] existence is not from something that became physical from the products of the upper light, as behold, their existence is from the upper light itself. And because of this [the Israelites that ate manna] were able to create whatever taste they wanted, as the soul clings to the higher ones in its thought. And the resting will find life and obtain favor from in front of Him (based on Proverbs 8:35). And they said in the Mechilta Shemot 16:25, "Today you will not find it, but you will find it in the world to come." And this can be understood in two ways: That we should say that there will [also] be in the world to come those whose level has not reached to always enjoy the radiance of the Divine Presence. And [so] their existence will be dependent upon that which is made physical from the radiance of the Divine presence — like the generation of the wilderness who grasped the radiance of the Divine Presence at the Sea, as they said (Mechilta Shemot 16:2), "A maidservant saw upon the Sea what Yechezkel the prophet did not see, and from that time, their soul became elevated to subsist from its products, which is the manna. But more correct is that the verse hints to the words of Rabbi Elazar ben Chisma with the word, "today": that the existence of those that will be in the world to come will be from the basis of the manna, which will be from the higher radiance, as they said (Berakhot 17a), "There is no eating and no drinking [in the world to come]... but rather the righteous ones sit and their crowns are upon their heads and they enjoy the radiance of the Divine Presence." And those in the world to come will exist from their enjoyment of the radiance of the Divine Presence through their clinging to Him with the crown that is on their heads. And the crown is the attribute [of God] that is called like this, that the verse spoke about — "and the Lord of hosts will be for a crown of beauty" (Isaiah 28:5). And about it, it is stated (Song of Songs 3:11), "with the crown that his mother crowned him." And they hinted [in the Mechilta above] to the existence of those that will be in the world to come and they hinted to the main idea [behind the] manna. And the verse stated (Psalms 78:23-25), "And He commanded the skies above, and opened the doors of heaven; And He caused manna to rain upon them to eat, and gave them the grain of heaven: The bread of powerful ones a man ate." And so [too] it stated (Psalms 105:40), "and He satiated them with the bread of the skies;" [such] that we see from this that this 'grain' was in the heavens and He brought it down to them with the opening of its doors. And this is what I have explained — that the light became physical; as about the upper light does the verse speak in such a way, "the skies opened and I saw the visions of God" (Ezekile 1:1). Or [it is possible that the physical form] was already in the heavens, as per their statement (Avot 5:6), that [manna] was created at twilight.