13:17י״ג:י״ז
1 א

כי קרוב הוא ונח לשוב באותו הדרך למצרים, ומדרשי אגדה יש הרבה. לשון רש''י. וגם הוא דעת ר''א, כי טעם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים בעבור כי קרוב הוא וינחמו וישובו אל מצרים מיד ועל דעתי אם היה כדבריהם, היה כי אמר אלהים מוקדם, ויאמר הכתוב ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי אמר אלהים כי קרוב הוא פן ינחם העם:
אבל הנכון שיאמר ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים אשר הוא קרוב וטוב לנחותם בדרך ההוא, כי אמר אלהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה וטעם המלחמה, שיהיה להם לעבור דרך ארץ פלשתים, ופלשתים לא יתנום לעבור בשלום וישובו למצרים, אבל בדרך המדבר לא יראו מלחמה עד היותם בארצם בארץ סיחון ועוג מלכי האמורי שהיא נתונה להם ורחוקים הם ממצרים בעת ההיא. ומלחמת עמלק ברפידים לא היתה ראויה לשוב בעבורה, כי הם לא יעברו עליהם, והוא שבא מארצו ונלחם בהם לשנאתו אותם, ואם יתנו ראש לשוב למצרים לא יועיל כי ילחם בהם בדרך, וגם רחוקים היו ממצרים בדרך העקום אשר הלכו בה ולא ידעו דרך אחרת: ולשון רש''י בראותם מלחמה, כגון מלחמת הכנעני והעמלקי, אם הלכו בדרך ישרה היו חוזרין, מה אם כשהקיפם דרך מעוקם אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה, אם הוליכן בפשוטה על אחת כמה וכמה מכילתא. והענין הזה שאמר ולא נחם אלהים, ויסב אלהים את העם דרך המדבר, כי בנסעם מסכות החל עמוד הענן ללכת לפניהם ולא הלך דרך ארץ פלשתים, אבל הלך דרך מדבר איתם וישראל הלכו אחריו, וישכון הענן באיתם ויחנו שם והוא בקצה המדבר:

Because it is close - And it would be easy to return on that same path to Egypt, and there are many Aggadic Midrashim [about this]. [The above is] the language of Rashi. And it is also the understanding of Rabbi Avraham (a.k.a Ibn Ezra): Because the reason that 'Hashem did not lead them on the path [through] the land of the Philistines' was because 'it was close' and they would regret [leaving] and return to Egypt immediately. But according to my understanding, if it is like their words (Rashi and Ibn Ezra) 'Because Hashem said' would have been first [in the verse], but the verse says "Hashem led them not by the way of the land of the Philistines...for God said: ‘Lest the people regret when they see war, and they return to Egypt.’". But the correct [understanding] is that it is saying "Hashem led them not by the way of the land of the Philistines" which is "close" and [it would be] good to lead them on that path, "because Hashem said, 'Lest the people regret when they see war, and they return to Egypt.'" And the reason for war was that they would pass through to path of the land of the Philistines and the Philistines would not let them pass in peace, and then they would return to Egypt, but on the path of the wilderness, they would not see war until they were in their land; in the land of Sicon and Og, kings of the Emorites that was given to them, and they would be far from Egypt at that time. And the war with Amalek in Rifidim was not worthwhile to return because of it, because they were that passing through [the Amalekims land] but [rather the Amelekim] came from its land and fought with them because of their hatred for them and if they had conceived of returning to Egypt, it would not have helped because [the Amelekim] would have fought them on the road. And also they were [already] far from Egypt on the crooked path that they went on and they didn't know another way [to return]. And the language of Rashi: When they see war - for example, the wars of the Cananim and the Amelekim, if they had went on a straight path, they would have returned. Just like when [Hashem] led them on a crooked path they said, 'Let us take initiative and return to Egypt', if they had went on a simple [path], all the more so [would they have returned]. [The following is a quote from] Michilta. And the reason it says, "God led them not...But God led the people about, by the way of the wilderness", is when they traveled from Succot, the pillar of cloud began to go before them, and it did not go by the way of the land of the Philistines, but rather went by the way of the wilderness of Eitam and Yisrael went after it. And the cloud rested in Eitam and they camped there, and [Eitam] is on the border of the wilderness.