5:3ה׳:ג׳
1 א

הי' נסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם דבר הכתוב. הא' הגרות באמרו יתברך לך לך מארצך וגו'. הב' הרעב אשר נמצא בארץ כנען בבואו שם והוא יעדו ואעשך לגוי גדול וזה נסיון גדול והוא אמר ויהי רעב בארץ. והג' חמס המצרים עליו בהלקח שרה לפרעה. הד' הלחמו בד' מלכים. הה' לקחו הגר לאשה אחר שנואש מהוליד משרה. הו' הוא המילה אשר צוה בה בימי הזקנה. הז' חמס מלך גרר עליו בלקחו שרה גם כן. הח' גרש הגר אחרי הבנותו ממנה. הט' הרחקת בנו ישמעאל והוא אמרו יתברך אל ירע בעיניך על הנער וגו' וכבר העיד הכתוב איך היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרו וירע הדבר מאד בעיני אברהם אלא ששמר מצות הש"י וגרשם. העשירי עקדת יצחק:

The ten tests with which Abraham, our father, was tested are all [in] the words of Scripture. The first is his emigration by His statement, may He be blessed - "Go forth from your land, etc." (Genesis 12:1). And the second one is the famine that was found in the Land of Canaan when he came there and it was [the land of] his destiny - "and I will make you into a great nation" (Genesis 12:2). And this was a great test, and it is its saying, "And there was a famine in the land" (Genesis 12:10). And the third was the injustice of the Egyptians towards him in the taking of Sarah to Pharaoh. The fourth is his fighting against the four kings. The fifth is his taking of Hagar as a wife after he despaired of giving birth through Sarah. The sixth is the circumcision that he was commanded about in the days of his old age. The seventh is the injustice of the king of Gerar towards him in his also taking Sarah. The eighth is the expulsion of Hagar after his being built (having a child) from her. The ninth is the distancing of his son, Yishmael, and that is His, may He be blessed, saying, "Let not it be bad in your eyes about the youth, etc." (Genesis 21:12). And Scripture already testified how this thing was difficult in his eyes, in its stating, "And the thing was very bad in the eyes of Abraham" (Genesis 21:11). Yet he observed the commandment of God, may He be blessed, and expelled him. And the tenth is the binding of Yitzchak.