5:6ה׳:ו׳
1 א

וילך המלך ואנשיו. ובדברי הימים וילך דוד וכל ישראל כי כל ישראל היו עתה אנשיו וכיון שמלך על כל ישראל הלך אל ירושלם ללכוד מצודת ציון לפי שהיתה קבלה אצלם כי ציון ראש ממלכת ישראל ולא ילכוד אותה אלא מי שיהיה מלך על כל ישראל ועד היום לא נתקיימה מלכות בישראל כי שאול לא קמה מלכותו:

And the king and his men went to Jerusalem – In Divre HaYamim it says “And David and all of Israel went to Jerusalem…” (Divre HaYamim I 11:4) because now all of Israel were his men. Since he was now king over all of Israel he went to Jerusalem to conquer the citadel of Zion because they had a tradition that Zion was the head of kingship in Israel and only one who was king over all of Israel would conquer. Unto this day there had not been full kingship in Israel because Shaul’s kingship was not permanently established.

2 ב

כי אם הסירך העורים והפסחים. ת"י אלהין באעדיותך חטאיא וחיביא דאמרין לא יעול דוד הלכא, ומצאנו בדרש אמרו אנשי יבוס לאברהם כרות עמנו ברית שאין זרעך יורש את עיר היבוס ואנו מוכרין לך את מערת המכפלה ועשה כן ואנשי יבוס עשו צלמי נחשת והעמידום ברחוב העיר וכתבו עליהם ברית השבועה וכשבאו ישראל לארץ לא יכלו להכנס שם מפני השבועה שנא' ואת היבוסי יושב ירושלם לא יכלו בני ישראל להורישם וכשמלך דוד רצה להכנס שם ולא הניחוהו שנאמר ויאמרו אנשי יבוס לא תבא הנה אמרו לו אין אתה יכול עד שתסיר הצלמים הללו שכתוב עליהם ברית השבועה שנאמר כי אם הסירך העורים והפסחים ואלו הם הצלמים שעינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו רגליהם ולא יהלכו שנאי נפש דוד לפי ששונא מלשמוע ומעבו' ע"א שנאמר על כן יאמרו עור ופסח לא יבא אל הבית אמר דוד לאנשיו כל מי שיעלה בראשונה ויסיר את הצלמים יהיה לראש ועלה יואב והיה לראש שנאמר ויעל יואב וגו' ואחר כן קנה דוד את עיר היבוסי לישראל בככר זהב בכתב לאחוזת עולם בשש מאות זהב שנאמר ויתן דוד לארונה במקום וגו', ועוד אמרו כי שני צלמים אלו היו בראש המגדל הנקרא צנור והיה אחד עור על שם יצחק והאחד היה פסח על שם יעקב ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך שנאמר אם תשקר לי ולניני ולנכדי לפיכך לא כבשו ישראל כשכבשו את ירוש' כי עדיין היה נכד אבימלך חי ובימי דוד כבר מת ובטלה השבועה. והחכם ר' אברהם א"ע פירש כי אם הסירך כמו הסיר כלומר אם תסיר למלחמתך אפי' העורים והפסחים אז ימנעוך שלא תבא הנה כי המגדל הזה חזק מאד ולא נירא אותך למלחמה:

unless you remove the blind and the lame – Yonatan translates this phrase as ‘unless you remove the sinners and the wicked who say that David will not come here.’ We find in the rabbinic literature that the men of Yevus said to Avraham ‘make a covenant with us that your descendants will not inherit the city of Yevus, and we will sell you the Machpela cave. He did so, and the men of Yevus made bronze idols upon which they wrote the oath and then placed in the city square. When Israel came into the land they were unable to enter the city because of the oath, as it says “And the children of Benjamin did not drive out the Jebusites that inhabited Jerusalem…” (Shoftim 1:21) When David became king he wanted to enter there but they did not allow him to, as it says “…you shall not come here…” (Shmuel II 5:6) They said to him ‘you are not able until you remove these idols upon which the oath and covenant are written’ as it says “…unless you remove the blind and the lame…” (ibid.) which are the idols that have eyes but cannot see, ears but cannot hear, legs but cannot walk - those which David’s soul loathes and which he hates to hear of them and those that worship them, as it says “Therefore they say, ‘The blind and the lame shall not come into the house.’” (Shmuel II 5:8) David said to his men ‘who ever goes up first and removes the idols will be my chief officer. Yoav went up and became his chief officer, as it says “…and Yoav the son of Zeruiah ascended first and became a chief.” (Divre HaYamim I 11:6) Afterward David purchased the city of Yevus on behalf of all Israel with gold, with an eternal deed as an everlasting possession for six hundred gold pieces, as it says “And David gave to Ornan for the place shekels of gold weighing six hundred.” (Divre HaYamim I 21:25) They further said that these two idols were at the top of the tower called Tzinor (see Shmuel II 5:8). One was blind in reference to Yitzchak and the other lame in reference to Yaakov and in their mouth was the oath which Avraham swore to Avimelech, as it says “And now, swear to me here by God, that you will not lie to me or to my son or to my grandson…” (Bereshit 21:23) Therefor Israel did not conquer it when they conquered Jerusalem because the grandson of Avimelech was still alive. But in the days of David he had already died and the oath was nullified. The wise man R’ Avraham ibn Ezra explained the phrase “…unless you remove (hisircha)…” (Shmuel II 5:6) as hasir that it to say turn towards, meaning even if the blind and the lame turn to fight you then they will keep you out. That you will not come in here because the tower is so strong and we do not fear you in battle.