17:7י״ז:ז׳
1 א

והקימותי את בריתי, ובין זרעך אחריך, על זרע יעקב אמר כמו שאמר להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך, ולזרע יעקב היה זה כמו שאמר והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם (ויקר' כ"ו).

והקימותי את בריתי ... ובין זרעך אחריך, G'd refers to promised made both to Yaakov and to his descendants as spelled out in Leviticus 26,12. The reciprocal relationship between the Jewish people and G'd is spelled out there clearly.