15:16ט״ו:ט״ז
1 א

תקבר בשיבה טובה, שתראה לך בנים ובני בנים. ודור רביעי ישובו הנה, הדור הרביעי מבאי מצרים שהוא מקדם הגלות ישובו הנה בארצם וירשוה. וכן היה, כי קהת היה מבאי מצרים ובני אהרן ומשה שהם דור רביעי היו מבאי הארץ.

ודור רביעי ישובו הנה, the fourth generation, starting with those who descended to Egypt, which was the place of their exile, will return to this their land that they migrated from. This prediction was fulfilled, seeing that Kehat who was one of Yaakov's grandsons went down to Egypt, and the children of Moses and Aaron who were the fourth generation were among those who entered the land of Canaan under the leadership of Joshua.

2 ב

כי לא שלם עון האמורי עד הנה, עונש עון האמורי לא הגיע עדיין זמנו שיקבלו ענשם, כי האל יתברך יאריך אפו לרשעים, ולכל יש זמן קצוב, יש שמענישו מיד ויש שמאריך לו זמן רב, והכל לפי חכמתו. ואומר כי האמורי לא נגמר עדיין זמן ענשם, ועונש העון יקרא עון, וכן גדול עוני מנשוא (ד' י"ד) ועונש החטאת חטאת, כמו זאת תהיה חטאת מצרים (זכריה י״ד:י״ט) וזכר האמורי לפי שהיה החזק שבשבעה גוים, וכן אמר ואנכי השמדתי את האמורי מפניכם אשר כגבה ארזים גבהו (עמוס ג'):

כי לא שלם עון האמורי עד הנה, the time when the Emorite is due for punishment will not be until then. G'd is very patient with sinners, giving them a great deal of time to mend their ways. The punishment for sin is called עון, as we know already from Kayin (Genesis 4,13) who said of the punishment for his having murdered Hevel, his brother, גדול עוני מנשוא, "my punishment is too great for me to endure." We also find that the word חטאת is used both as sin and as atonement for sin, just as the word עון sometimes means "sin," and sometimes "punishment." Compare Zecharyah 14,19 זאת תהיה חטאת מצרים. The reason the Torah singled out the tribe of the Emorite among all the Canaanite tribes is because it was the strongest of those seven tribes. The prophet Amos 2,9 also quotes G'd of having destroyed the Emorite on account of the Jewish people, although the same fate overtook the other Canaanite tribes also.