2:4ב׳:ד׳
1 א

הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך. כאשר האדם עושה רצון עצמו בחפץ ובתאוה כן יעשה לו רצון הקב"ה. ולא להפריד רצון הקב"ה ית' ורצונו אך לעשות שניהם דבר אחד. ר"ל שלא יהיה לו רצון כי אם דבר שהוא לרצון לפני ה'. ואמרו באבות דר' נתן וכן בדוד הוא אומר (ד"ה א' כ"ט י"ד) כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ונתן עצה לבני אדם להתגבר על טבעם לעשות כחפץ ורצון השם ית' גם בממונם ובקנינם כי ה' נתן הכל ופקדון הוא בידם. ובהעלות אל לבו זה על כל פנים יעשה מהפקדון רצון הבעלים שהוא הקב"ה ובזה לא ידאג בתתו לצדקה ויעשה רצונו כרצון הקב"ה ברצון ובטוב לבב:

He was accustomed to say: Make His [God's] will like your will: [Just] as when a person does his own will with want and desire, so should he do the will of the Holy One, blessed be He. And [he] should not separate between the will of the blessed Holy One, blessed be He, and his [own] will, but rather make both of them [into] one thing. He means to say that he should not will anything that is not the will in front of God. And they said in the Fathers According to Rabbi Nathan (Midrash Mishlei 9), "And so did David say (I Chronicles 29:14), 'but all is from You, and it is from Your Hand that we have given to You.'" And he gave a good counsel to people to overcome their nature [and] do the desire and will of God, may He be blessed - also from their money and from the acquisitions: because God gave everything and [what they have] is [only] a deposit in their hands. And when [one] brings this up into his heart, at the very least he will do the will of the owners - which is God - with the deposit. And with this, he will not worry when he gives charity and he will do the will of the Holy One, blessed be He, willingly and with a good heart.

2 ב

כדי שיעשה רצונך כרצונו. השם ית' משביע לכל חי רצון ונותן לחם לכל בשר ולכל בריה כדי מחסורה ובזה חפצו ורצונו. ואם תזכה להיות לרצון לפניו יעשה רצונך גם בצרכי עולמך הקטן ויתן פרנסתך שהוא זה רצונו על כל באי עולם:

so that He will make your will like His will: God, may He blessed, 'satiates the will of every living thing,' and 'gives bread to all flesh' and to every creature according to its lack - and this is His want and His will. And if you merit to [find favor] in front of Him, He will do your will also with the needs of your small world, and give you your sustenance - which is [actually] His will for all that come to the world.

3 ג

בטל רצונך מפני רצונו. של הקב"ה:

Nullify your will to His will: of the Holy One, blessed be He.

4 ד

כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך:

so that He will nullify the will of others to your will:

6 ו

הלל אומר אל תפרוש מן הצבור. בשעה שהצבור עוסקין בתורה ובמצות הוא כתר כל עולמים וכבוד כל ממשלתו. כי ברוב עם נאספים לקיים מצותו הדרת מלך הוא ואין ראוי לפרוש מהם שנא' (דברים ל"ג ה') ויהי בישרון מלך בהתאסף. וזהו בצבור ההולך בדרך טובה ויתקבצו לעשות מצוה. אך צבור הנוטה לדרך רעה ומעשיהם מקולקלין אין ראוי להתחבר עמהם והפורש מהם הרי זה משובח ועל זה אמר ירמיה הנביא ע"ה (ירמיה ט' א') מי יתנני במדבר מלון ארחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בגדים:

Hillel says: Do not separate yourself from the community: At the time when the community is involved with Torah [study] and with the commandments, it is the crown of all the worlds and the glory of all of His domain. As 'with many people' that are gathered to fulfill His commandment, it 'is the King's glory'; and [so] it is not fitting to separate from them, as it is stated (Deuteronomy 33:5), "And there is a King in Yeshurun with the gathering." And this is with a community that goes in the good path and gathers to do a commandment. But it is not fitting to attach oneself to a community that leans to the bad path and the deeds of which are corrupted. And one who separates from them, behold, he is praiseworthy. And about this Yirmiyahu the prophet, peace be upon him, stated (Jeremiah 9:1), "Oh, to be in the desert, at an encampment for wayfarers! Oh, to leave my people, to go away from them— for they are all adulterers, a band of rogues."

7 ז

ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. הוא נדרש בין לחסידות בין לאמונה שאע"פ שנתכנה לך רוח אמונה ונכונה לא תהיה צדיק בעיניך. ולא תאמר כמה ימים לא פעלתי און הכרחתי את יצרי ואני יכול עליו ונוצח כבר נשבר ואנחנו נמלטנו ולא יכול להטותו מן הדרך הישרה. והוא אויב ואורב אליך בהמצאו אותך פעמים עוסק במלאכתך ולא לומד ולא חושב בדברי אלהים חיים מרקד לפניך ומדבר אל לבך להטותך לשוט בארץ ולהלך בדרך לא עבר בה איש טוב ולא ישב שם ואולי כי יכול יוכל ותלקח נפשך בידו. לכן השמר לך ושמור נפשך מאד ופחדו מעליך אל תרחק ועשית בחכמתך אם איש חכם אתה לשום עיניך ולבך תמיד על דרכיך עד לא יוכל להתקרב אליך כל ימי חייך. ועל זה נאמר ואל תאמן בעצמך עד יום מותך. גם לענין האמונה נאמר הדבר הזה לבל תלמוד מן המינין ואפילו מן הדברי' האמתיים כי פגיעתן רעה פן יפתוך חטאים ולדבריהם תאבה כי הם מושכין את הלב. ואל תאמין בעצמך עד יום מותך לאמר אשמיעם. ואם תאמר הטוב אקבל ואת הרע לא אקבל. שלא תסמוך על דעתך כאשר סמך ר' מאיר בלמדו לפני אלישע אחר המין כדאיתא במס' חגיגה שאמרו עליו על דרך משל רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. ולא כל בני אדם שוין כאשר אתה מוצא ביוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה (שבעים) [שמונים] שנה ולבסוף נעשה צדוקי (ברכות כט.) כי בשמוע אותם אפילו בדברי תורה יש בדבר עונש גדול עד מאוד וכדאמרינן (ע"ז ט"ז ע"ב) על אותו חכם שנמסר למינין ואמרו לו שמא מינות שמעת והנאך וכו':

Do not believe in yourself until the day of your death: This is learned out to be both about piety and about faith - that even though you have been fitted with a faithful and proper spirit, you should not be righteous in your (own) eyes. And you should not say, "How many days have I not done any iniquity - I have defeated my impulse and I am able [to overcome] it - it is beaten, already 'broken, and we have escaped' and it cannot divert [me] from the straight path." But it is an enemy and seeks to ambush you when it finds you sometimes involved in your work and not studying and not thinking about words of the living God - it will then dance in front of you and speak to your heart to divert you to 'roam in the earth and to walk' in a path 'that no good man has trodden or sat there.' And maybe it can [thus overcome you] and your soul will be taken in its hand. And so 'guard yourself and guard your soul much,' and do not distance its fear from you, and 'act with your wisdom' if you are a wise man to always place your eyes and your heart upon its ways, until it not be able to come close to you all the days of your life. And about this is it said, "Do not believe in yourself until the day of your death." Also concerning the matter of faith is this thing said, that you not study from the heretics - and not even true things - as their damage is dangerous, lest the sinners seduce you and you desire their words - as they pull in the heart. "And do not believe in yourself until the day of your death," to say, "I will listen to them." And if you might say, "I will accept the good and the bad I will not accept"; you should not rely upon your intellect, as Rabbi Meir [did] in his studying in front of Elisha the Other, the heretic. [This] is found in Tractate Chagigah 15b - they said about him metaphorically, "he found a pomegranate, he ate the inside, he threw out the peel. [However,] not all people are the same. As you find Yochanan the High Priest who served in the High Priesthood (seventy) [eighty] years, and in the end became a Sadducee (Berakhot 29a). As there is a very big punishment for even listening to them [speaking] words of Torah; and as we say (Avodah Zarah 16b) about that sage that was delivered to the heretics; and they said to him, "Maybe you heard heresy and it gave you pleasure, etc."

8 ח

ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. גם זה הוא מן הענין שאין לאדם להאמין בעצמו ולא לסמוך בדעתו יותר מדאי. וכאשר יראה חברו במעלה גדולה ולא יתנהג ביושרו. אל יאמר אם הייתי ממלא מקומו לא הייתי עושה דבר רע מכל אשר הוא עושה לרוע. לפי שאינך יודע וכמוך כמוהו בתואר בני אדם ואולי המעלה ההיא מטה גם אותך. אז כשתגיע למקומו ולמעלתו ותעביר על מדותיך יהיה לך רשות להרהר אחר מדותיו:

Do not judge your fellow until you come to his place: This is also from the topic that a person should not believe in himself and not overly rely on his intellect. And when he sees his fellow in a high position and not act straight, he should not say, "If I would fill his place, I would not do [one] evil thing from all the evil that he is doing." As you don't know [this] and you are no different than he [as far as] being a person - and perhaps the position would sway you as well. [Only] when you reach his place and his position and forego your [weaknesses, then] do you have the right to wonder about his weaknesses.

9 ט

ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להשמע. שצריך אדם להשמר ולהזהר מן האפשרות. לכן אם יש לך סוד אל תספר אותו אף למי שנפשו קשורה בנפשך ואל תאמר אי אפשר שישמע דבר זה כי אין בינינו נכרי שיוציא הדברים וסוף דבר הכל נשמע. גם בינך לבין עצמך אל תשמיעהו לאזניך כמו שאמרו רז"ל (ברכות ח:) על דרך משל ואל תשיח בין הכתלים כי אזנים לכתל. ועל זה אמר שלמה ע"ה (קהלת י' כ') כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר:

Do not say something that cannot be heard, for in the end it will be heard: As a person must guard and be careful from the possibility. Hence if you have a secret, do not tell it even to someone who is your soulmate. And don't say, "[It is] impossible that this thing be heard, as there is no stranger among us to transport these words." 'And in the end, everything is heard.' Even between you and yourself, do not make it heard to your ears, as the rabbis, may their memory blessed, metaphorically said (Berakhot 8b), "Do not talk among the walls, for the walls have ears." And about this, Shlomo - peace be upon him - said (Ecclesiastes 10:20), "for a bird of the air may carry the utterance, And a winged creature may report the word."

10 י

אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה. כי לא תדע מה ילד יום וגם למחר יקראו לך כי חדשות הם מגידים ותצטרך ללכת בדרכיהם כי אין מחסור לענינים המתחדשים בכל יום ונמצאת יוצאת מן העולם בלא תורה. אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי:

Do not say, "When I will be available I will study [Torah]," lest you never become available: Since 'you do not know what a [new] day will [bring]' and 'they will also call you tomorrow,' since they will speak new matters and you will have to follow their paths. As there is no lack of new matters [requiring your attention] every day. And it will come out that you will leave the world without Torah [knowledge]. But rather you should 'make your Torah fixed' and your work flexible.