Orach Chaim, Siman 581:3 אורח חיים, תקפ״א:ג׳
1 א

וכל החודש כו' פי' וא"ת ואכתי קשה מ"ט שתוקעין כל החודש הוה לן לפסוק מיד אחר ר"ח ע"ז משני כדי להזהיר כו' ועושין בכל חודש כן לעורר על התשובה דכיון דהוי עת רצון למשה בעלייתו ללוחות אחרונות. וכמ"ש אח"כ רמ"ה קיימי מר"ת אלול ומרבים בתחנונים עד יה"כ מה"ט שנא' אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו הוקשה לו לרבינו א"כ שהטעם כדי לעורר העם לתשובה יותר היה לנו להעמיד להעם חכמים שידרשו ברבים בכל קהילה ויעוררו העם לתשובה לכן אמר שהתקיעה בכל החודש הוא ג"כ כדי לערבב השטן אבל א"ל דתוקעין מהאי טעמא לחודא כדי לערבב דא"כ מאי יום מיומים ומ"ש עכשיו דמערבים השטן אלא משום שישראל עושין תשובה והוא לא יעכב התשובה א"כ ממיל' צריך אתה לומר ג"כ שעכשיו מוזהרין ישראל יותר לעשות תשובה. וא"ת וא"כ למה לי לומר משופר מדבר י"ל דמ"ש וכדי לערבב השטן כאילו אומר ועוד כדי לערבב אלא שקשה למה מתחילין בר"ח שבוע שלפני ר"ה היה להן להתחיל כמו בסליחות ותחנוני' אלא דטעם ההתחלה בר"ח מכח שופר של מדבר וכיון ששבוע שמל בו ר"ה צריכין ג"כ לתקוע כדי לעורר העם לתשובה לכך אין פוסקין וחוזרין ומתחילין אלא תוקעין כל חודש ועיין בדרישה: