Nitzavim, Chapter 1 נצבים, א׳
1 א

אתם נצבים היום וגו' אחר ו' הפטורת דנחמתא שעברו שהם כנגד ו' המדות מחסד עד יסוד בא פ' זו כנגד מדת מלכות. וסיום הפטורה דנחמתא ראשונה הוא איש לא נעדר אמר בפרשה זו אחר פ' העברה של התוכחות שהוא תכלית הגליות אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם. ובמד' תנחו' פ' זו פתח הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד כל זמן וכו' אבל ישראל נופלין ועומדין וכן הוא אומר אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי והוא שע"י הנפילה זה עצמו יהי' סיבה לקימה ע"ד לשון חז"ל (מכות ז':) ירידה שהוא צורך עלי' שע"י הירידה יכול להיות העלי' יותר וכן הוא אומר כי שבע יפול צדיק וקם שע"י הנפילה דייקא יהיה הקימה. וחשב כאן ז' מדריגות כנגד כל הז' מדות א' אתם נצבים שהנפילה יהיה סיבה לקימה וכמו שא' (ברכות ד':) נפלה ולא תוסיף לנפול עוד רק קום בתולת ישראל. ב' היום וכמו שנדרש בתנחו' פ' זו מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים אף אתם כשאפלה לכם עתיד להאיר לכם אור עולם. ג' כולכם היינו שיהיו כולכם באגודה אחת אז עי"ז יהיה הגאולה. ד' לפני ה' שכולם יזכו לקבל פני השכינה וכמו שא' (שם ס"ד.) וכי לפני אלהים אכלו וכו' כאלו נהנו מזיו השכינה וזהו לפני ה'. ה' ה' אלהיכם פי' ששם הוי"ה יהיה המנהיג שלכם וכמו שאמרנו בפ' העברה בכל מקום שנזכר ה' אלהיך. וכן בפ' התשובה נזכר י"ב פעמים ה' אלהיך ומספר י"ב הוא כנגד י"ב שבטי יה וכנגד י"ב חדשי שנה שזה מרמז שכל ישראל ובכל זמן מבוררים ששם הוי"ה הוא המנהיג שלכם. ו' ראשיכם שבטיכם זקניכם וגו' כל איש ישראל ובתנחו' אע"פ שמניתי עליכם ראשים וזקנים כולכם שוין לפני וכמו שיהי' לעתיד דכתיב ולא ילמדו עוד איש את רעהו וגו' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם שזה עיקר המכוון מהד"ת שיוחקק בלב לדעת את ה' שיש מי שברא העולם. ראשיכם שהם הראשים זקניכם אין זקן אלא מי שקנה חכמה (קידושין ל"ב:) כל איש ישראל כולכם שוין לפני שכל אחד מישראל יש לו חלק בד"ת וכמו שא' (ויק"ר פ' ט') מורשה קהלת יעקב קהלת ינאי אין כתיב כאן אלא קהלת יעקב. ויעקב נדרש בכל מקום על פשוטי עם כמו שא' (ב"מ ל"ג:) ולבית יעקב חטאתם אלו ע"ה וזהו כל איש ישראל שכל אחד יש לו חלק בד"ת כמו שנא' מורשה קהלת יעקב. ז' טפכם נשיכם וגו' מחוטב עציך עד שואב מימיך והוא שהם אף שאין להם חלק בד"ת דאינם בני תורה מ"מ אף הם יתבררו ע"י ישראל ואף הגר וחוטבי עצים ושואבי מים. וכמו שמצינו באברהם אע"ה עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו וא' (בבר"ר פ' נ"ט) שהי' שליט ביצרו כמותו וכמו שא' (שבת קי"ב:) אנו כחמורים ולא כחמורו של רחב"ד ושל ר"פ בן יאיר שהם היו מבוררים עם כל קניניהם אף החמורים. וזה שא' שהגר שיהי' משמש שלך ואף החוטב עצים ושואב מים ג"כ יהיו מבוררים. וזה תועלת של כל הגליות שיהי' איש לא נעדר. לעברך בברית ה' אלהיך ובאלתו אשר ה' אלהיך כורת עמך היום הוא התועלת שיתבררו כל נפשות ישראל שיהי' איש לא נעדר אף הטף והנשים והעבדים שלך הכל יתבררו לטוב. ובכל שבת מרגיש האדם הנייחא שאף כשהוא בכל השבוע עוד בתוך העבודה הקשה בשבת רואה שהוא מהשי"ת שצופה לטובה שיהי' איש לא נעדר: