Pri Haaretz
Title Page שער
1 א

ספר

2 ב

פרי הארץ

3 ג

מכבוד אדמ"ו גאון תפארת ישראל חסידא ופרישא בוצינא קדישא עמודא דנהורא אור המאיר לארץ וחוצות כבוד שם קדושתו מ' מנחם מענדל בהרב מוהרר משה זצוק"ל אשר מקום ישיבתו היה בעה"ק טבריא תוב"ב והמה דברי קדשו בכל שבת ושבת למסתופפים בצלו צל החכמה וקבצן הרב המופלג בתוי"ר החסיד כמהו' אלעזר זוסמן זלה"ה סו"ד דארעא קדישא תובב"א וממנו הגיע לידינו ומן המעט הזה אורו עינינו ובכדי שיהי' שמעתתי' מבדרין בעלמא כבקשת דהע"ה אגורה באהלך עולמים וכפי' רז"ל נתגלגל הדבר אשר ביום הלקח ארון הק' ונעלה האור לשרשו התחלנו להדפיס דבריו ה"ק אשר מגובלות אורו יאירו כל הארץ וצירפנו לזה מה שמצאנו ד"ק של הרב הקדוש המפורסם מ' אברהם בהרב הקדוש המפורסם רשכבה"ג מ' דוב בער ממעזריטש והוא מפר' בראשית עד כוונת המקוה כי איידי דזוטר מירכיס וזכות הרבנים הק' יגין עלינו ויעמוד לנו ויגלה לנו משיח צדקנו במהרה בימינו אמן