Chapter 22כ״ב
1 א

כתיב ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו בצלמו מיכאן את למד שלא היה קין מזרעו ולא מדמותו ולא מצלמו של אדם ולא מעשיו דומים למעשה הבל אחיו עד שנולד שת שהיה מזרעו ודמותו ומעשיו דומין למעשה הבל אחיו שנאמר ויולד בדמותו כצלמו.

THE FALL OF THE ANGELS
"AND Adam lived an hundred and thirty years, and he begat in his own likeness after his image" (Gen. 5:3). Hence thou mayest learn that Cain was not of Adam's seed, nor after his likeness, nor after his image. (Adam did not beget in his own image) until Seth was born, who was after his father Adam's likeness and image, as it is said, "And he begat in his own likeness, after his image" (ibid.).

2 ב

רבי ישמעאל אומר משת עלו ונתיחסו כל הבריות וכל דורות הצדיקים ומקין עלו ונתיחסו כל דורות הרשעים הפושעים והמורדים שמרדו במקום ואמרו אין אנו צריכין לטיפת גשמיך ולא לדעת את דרכיך שנאמ' ויאמרו לאל סור ממנו.

Rabbi Simeon said: From Seth arose and were descended all the generations of the righteous. From Cain arose and were descended all the generations of the wicked, who rebel and sin, who rebelled against their Rock, and they said: We do not need the drops of Thy rain, neither to walk in Thy ways, as it is said, "Yet they said unto God, Depart from us" (Job 21:14).

3 ג

רבי מאיר אומר גלוי בשר ערוה היו הולכין דורות של קין האנשים והנשים כבהמה ומטמאין בכל זנות איש באמו ובבתו ובאשת אחיו גלוי ברחובות ביצר הרע ובמחשבות לבם שנאמר וירא יי כי רבה רעת האדם בארץ.

Rabbi Meir said: || The generations of Cain went about stark naked, men and women, just like the beasts, and they defiled themselves with all kinds of immorality, a man with his mother or his daughter, or the wife of his brother, or the wife of his neighbour, in public and in the streets, with evil inclination which is in the thought of their heart, as it is said, "And the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth" (Gen. 6:5).

4 ד

רבי אומר ראו המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמי' את בנות קין מהלכות גלויות בשר ערווה ומכחלות עיניהן כזונות ותעו אחריהן ויקחו מהן נשים שנאמ' ויראו בני האלהים את בנות האדם וגו'.

Rabbi said: The angels who fell from their holy place in heaven saw the daughters of the generations of Cain walking about naked, with their eyes painted like harlots, and they went astray after them, and took wives from amongst them, as it is said, "And the sons of Elohim saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all that they chose" (Gen. 6:2).

5 ה

רבי יהושע בן קרחה אומר המלאכים אש לוהטים שנאמר (תהלים קד, ד) משרתיו אש לוהט, והאש באה בבעילה בבשר ודם ואינה שורפת את הגוף אלא בשעה שנפלו מן השמים ממקום קדושתן כחן וקומתן כבני אדם ולבושן גוש עפר שנאמר (איוב ז, ה) לבש בשרי רמה וגוש עפר.

Rabbi Joshua said: The angels are flaming fire, as it is said, "His servants are a flaming fire" (Ps. 104:4), and fire came with the coition of flesh and blood, but did not burn the body; but when they fell from heaven, from their holy place, their strength and stature (became) like that of the sons of men, and their frame was (made of) clods of dust, as it is said, "My flesh is clothed with worms and clods of dust" (Job 7:5).

6 ו

רבי צדוק אומר מהם נולדו הענקים המהלכים בגובה קומה ומשלחים ידם בכל גזל וחמס ושפיכות דמים דכתיב ושם ראינו את הנפילים וגו' ואומר הנפילים היו בארץ.

Rabbi Zadok said: From them were born the giants (Anakim), who walked with pride in their heart, and who stretched forth their hand to all (kinds of) robbery and violence, and shedding of blood, as it is said, "And there we saw the Nephilim, the sons of Anak" (Num. 13:33); and it says, "The Nephilim were on the earth in those days" (Gen. 6:4).

7 ז

אמר רבי יהושע בן קרחה ישראל נקראו בני אלהים, שנאמר ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהי'. ואלו עד שהיו במקום קדושתן בשמים נקראו בני אלהים שנאמר וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים.

Rabbi Joshua said: || The Israelites are called "Sons of God," as it is said, "Ye are the sons of the Lord your God" (Deut. 14:1). The angels are called "Sons of God," as it is said, "When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy" (Job 38:7); and whilst they were still in their holy place in heaven, these were called "Sons of God," as it is said, "And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them; the same became the mighty men, which were of old, men of renown" (Gen. 6:4).

8 ח

רבי לוי אומר היו מולידים את בניהן ופרין ורבין כמין שרץ גדול ששה בכל לידה ולידה. באותה שעה היו עומדים על רגליהן ומדברים בלשון הקודש ומרקדי' לפניהם שנאמר ישלחו כצאן עויליהן.

Rabbi Levi said: They bare their sons and increased and multiplied like a great reptile, six children at each birth. In that very hour they stood on their feet, and spoke the holy language, and danced before them like sheep, as it is said, "They cast their young like sheep, and their children danced" (Job 21:11).

9 ט

אמר להם נח שובו מדרכיכם וממעשיכם הרעי' שלא יבוא עליכם מי המבול ויכרית כל זרע בני אדם אמרו לו הרי אנו מונעים עצמינו מפריה ורביה שלא להוציא זרע בני אדם מה היו עושין כשהן באין אצל נשותיהן היו משחיתים מקור זרעם על הארץ כדי שלא להוציא זרע בני אדם שנאמר וירא אלהים את הארץ והנה נשחת' דכל אמרו אם מי המבול יבא עלינו הרי אנו גבוהי קומה ואין המים מגיעים עד צוארינו ואם מי תהומו' מעלה עלינו הרי פרסות רגלינו לסתום את התהומו' מה היו עושין פושטין כפות רגליה' וסתמו את כל התהומות מה עשה הקב"ה הרתיח מי תהומו' והיו שולקין את בשרם ופושטין את עורן מעליהם שנאמר בעת יזורבו נצמתו בחומו נדעכו ממקומן אל תקרי בחומו אלא בחמימו'.

Noah said to them: Turn from your ways and evil deeds, so that He bring not upon you the waters of the Flood, and destroy all the seed of the children of men. They said to him: Behold, we will restrain ourselves from multiplying and increasing, so as not to produce the offspring of the children of men. What did they do? When they came to their wives they spilled the issue of their seed upon the earth so as not to produce offspring of the children of men, as it is said, "And God saw the earth, and behold it was spilled" (Gen. 6:12). They said: If He bring from heaven the waters of the Flood upon us, behold, we are of high stature, and the waters will not reach || up to our necks; and if He bring the waters of the depths against us, behold, the soles of our feet can close up all the depths. What did they do? They put forth the soles of their feet, and closed up all the depths. What did the Holy One, blessed be He, do? He heated the waters of the deep, and they arose and burnt their flesh, and peeled off their skin from them, as it is said, "What time they wax warm, they vanish; when it is hot, they are consumed out of their place" (Job 6:17). Do not read thus ("When it is hot," בחֻמו), but (read) "in his hot waters" (בחמימיו).