Petach Einayim on Shevuot 9aפתח עינים על שבועות ט׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Petach Einayim on Shevuot 9a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Petach Einayim on Shevuot
9aט׳ א

אמר ריש לקיש מה נשתנה שעיר ר"ח שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה וכו'. על פי זה שמעתי שפירש הרב מהר"ש פרימו מה שאנו אומרים במוסף ר"ח כמו שכתבת בתורתך על ידי משה עבדך מפי כבודך כאמור דלשון מפי כבודך ליתיה בשום מוסף ומ"ש בר"ח דתקון הכי אמנם יען שעיר זה כפרה על שמיעט הירח אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו לז"א מפי כבודך והרב מורינו שארינו מהר"י זאבי ז"ל היה מפרש בזה מאי דאמרינן קודם לזה מזבח חדש בציון תכין ועולת ר"ח נעלה עליו ושעירי עזים נעשה ברצון דלעת"ל כתיב והיה אור הלבנה כאור החמה ואז יהיה השעיר לרצון לא לכפרה. עכ"ד:
ואפשר לפרש מ"ש ושעירי עזים נעשה ברצון במ"ש הטור א"ח סימן זי"ת די"ב ראשי חדשים הם מועדים כנגד י"ב שבטים ובעגל ניטל וניתן לנשים ולעת"ל נראה דיחזרו הר"ח להיות מועד גם לאנשים וזה רמז מזבח חדש וכו' ואז שעירי עזים נעשה ברצון שחזר המועד לנו גם כן ובעבודת בית המקדש נשמח כלנו אנשים ונשים דעתה יש לנו צער על שניטלו מועדי ר"ח ממנו אבל אח"ך נשמח כלנו אנשים ונשים: