Pardes Rimonim
Author's Introduction הקדמת המחבר
1 א

נאם הצעיר משה בן לא"א ב"ר יעקב קורדואירו בראותי ימי הילדות חלפו עברו למו ברדפי כל תאוה ויכלו באפס תקוה. ויהי בהגיעני קוני אל שנת העשרים ושער צהוב צמח ויעירני קוני כאיש אשר יעיר משכתו ואומרה אל נפשי עד מתי תתחמקין הבת השובבה עד מתי תשתכרין הסירי את יינך מעליך עד מתי ילין בקרבך מחשבות אונך ותשכח ה' עושך ויוצרך מבטן ועתה קומי קראי אל אלהיך ותשקוד על דלתותיו יום יום ורפא את מזבח ה' ההרוס. ויהי כשמעה את קול הקריאה הומה ותאמר אקומה נא ואסובבה בעיר בשווקים וברחובות לבקש לי מנוח אשר ייטיב לי ואשמע קול מדבר עיר וקדיש מן שמיא נחית מורי ורבי המקובל האלהי החכם ה"ר שלמה אלקבץ הלוי נר"ו ויביאני אל היכלי טירותיו ויורני ויאמר לי בני יתמוך דברי לבך הט אזנך ושמע דברי חכמים ויציבני על דלתי החכמה והתבונה מתוק מדבש ונופת צופים המהגים והמצפצפים בעמקי סתרי התורה ויהי בפי כדבש למתוק ואשקוד על דלתי מדרשו ואשמע נאמו ויועירני ללמוד דרכי הזהר ומפתחות לפתוח שעריו ויתחזק כי ואהי עוסק ימים ואשתומם ואומר מה טוב ומה נעים להיות עסקי זה כמה ימים אהיה לבן לחכמה הזאת באהבתה אשגה תמיד דדיה ירווני בכל עת ובכל רגע עד אשר לא תשכח מפי וכאשר באתי לשלם נדרי ערכתי לפני כל ספרי האלהי הרשב"י ע"ה ואתבונן בהם ויהי לבבי כהולך בלב ים וכשוכב בראש חבל נבוך ומתבלבל בעמקי הדרושים הרבים ואומרה אקח קסת הסופר אשר במתני ואערוך כל הדרושים עדר עדר לבדו עד אשים ריוח לשכלי בין עדר ובין עדר וכאשר יתחזק לבבי בדרוש הזה אפנה אל זולתו ואראה והנה עצתי נכונה ומיושרת מאת ה' מן השמים ואמתח מגלת ספר לפני לבעבור תהיה לי למזכרת ולהורות על ענייניה וסדריה קראתי' פרדס רמונים לסבות ידועות. ראשונה להיות שהחכמה הזאת חכמת הקבלה מכנים אותם בלשון פרד"ס כנודע שנית להיות שהמגלה הזאת תהיה לי למשיב נפש להתעדן בה בעולם זה ולעולם הבא ולכלכל בה כל שנותי והוא פרדס שנטעתי להשתעשע בו. והיא של רימונים להיות ששעריו הם נטיעותיו. ורימוניו פרקיו. ובם מסודרים חדושים זה בצד זה וזה בצד זה לא אחד ולא שנים אלא מלאים כרימון לכן יחסנוהו בשם פרדס רימונים. וראינו לחלק המגלה לשלשים ושתים חלקים ויחסנום בשם שערים להיות שהם שערים ליכנס אל פנימיות התורה וסודותיה. ועוד חלקנו השערים לפרקים מהם קצרים מהם ארוכים לפי מדת הדרוש שבכל פרק ופרק. ואנו מחלים פני המעיין לבל יכנס בשערינו אלה אם לא נמסרו לו המפתחות ודרכי השערים כי ח"ו ישיגהו היזק ולא תועלת ומי שנמסרו בידו מפתחות שיעור שיוכל לפתוח שערינו אנו מובטחים שיפתחו לו בשערינו אלה כמה וכמה מפתחות בחכמה הזאת ואל יקוה ממנו המעיין בביאור העניינים שתי פעמים כי יאריך לנו המלאכה לכן לא יסע מהפרק עד שידענו כי מה שיצטרך ממנו להשכלתו לא נחזור אלא נסמך על מה שכבר כתבנו בפרק הקודם וכן לא יעקור רגליו משער זה אל זולתו עד שישכלהו כראוי ואז ילך לבטח דרכו ולא יפחד ועכ"ז לא נאסוף ידינו מלבאר כמו שכתבנו במקום פלוני או כמו שנבאר במקום פלוני ואלה שמות השערים איש על דגלו באותיות:

The young Moshe, son of Avraham Avinu, son of Rabbi Ya'akov Cordoiro, looked at the days of childhood and passed on to Moi with all their wishes and could hope for nothing. And when it came to pass, when the Creator came to the twentieth year, and a yellow gate grew, and he awoke to me, as a man who wakes up his throne, and says unto my soul, How long shall the wicked daughter evade, How long will you be taken away from your hands? Every day he healed the altar of the destroyed God. And when she heard the loud voice of the call, she said, "I will come and go in the streets and streets in the city, to ask me for rest, and I will hear a voice from the desert, a city and a Kaddish from heaven." My master, Rabbi Elkabetz Halevi, came down and said to me, "My son will support me." I will listen to my words and listen to His words, and he will instruct me to learn my ways of caution, and I will open my gates to him, and I will strengthen myself, because my brother will deal with days and their wonders and say what is good and what is pleasant to be. My business for a few days I'd be white to smart And I will look at them, and my heart will be like you walking in the middle of the sea, and when I lie at the head of a rope that is confused and confused in the depths of the many necessities, and I will say, I will take the burden of the scribe who And when I am strong in my heart, I will turn to the other, and I will see, and behold, my advice is correct and straightened from the Lord from heaven, and I will draw a scroll before I shall be a memento. Are known. The first is that this wisdom, the wisdom of Kabbalah, calls them in the language of Pardes, as it was known once again that this Magpah will be the redeemer to be refined in this world and the world to come, and to nourish in it all my years, and it is an orchard that I have planted to entertain. We saw the portion of the scroll, which was divided into thirty-two parts, and was imprinted in the name of Sha'arim as being the gates to enter the inner sanctuaries of the Torah and its secrets. Chapter and chapter, and we recover the spring from the spring If we do not give him the keys and the gates of the gates, for God will grant him harm and not benefit, and whoever has given him the keys to a lesson that can open our gates, we are sure that he will open several gates in our gates. Do not ask him to take a look at things two times. He will travel from the chapter until we know that what he will need from his education will not come back but relies on what we have already written in the previous chapter and will not move his legs from this gate to others until he is properly disposed of and then go safely through him and not be afraid so we will not collect our hands from Lavar as we wrote in some place or as we will explain In a certain place, these are the names of the gates: a man on his flag in letters: