Baraita on Mazalot, Chapter 1 ברייתא דמזלות, א׳
1 א

ברייתא דמזלות

2 ב

[אוצר מדרשים כתבי יד ח״א]

3 ג

א׳) שנים עשר מזלות ברא הקב״ה והסדירן ברקיע הן וצבאותיהן וגדודיהן וחילותיהן, ואלו הן: טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאזנים, עקרב, קשת, גדי, דלי, דגים. אלו שנים עשר מזלות הסדורים ברקיע ומשמשין בשנים עשר חדשי השנה. שנים עשר מזלות אלו אורן מבהיק ביום ובלילה כל אחד ואחד במקום שהוא עומד, ואינן נראין לעין ביום מפני כחה וגבורתה של גלגל חמה, וכולן נראין בלילה חוץ מאותו מזל שהחמה יושבת עליו ולפני החמה בשעת זריחתה מדת מזל אחד. כיצד? ששה מהן מכוסין וששה מהן מגולין, עלה כוכב מזה שקע כוכב מזה, עלה מזל כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו, שקע מזל כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו.

4 ד

ב׳) וזה הוא סדר עלייתן: טלה ומאזנים, מזמן שהטלה עלה מן המזרח מאזנים שקע במערב, עלה כוכב מטלה שקע כוכב ממאזנים, עלה טלה כולו הוא וצבאיו וגדודיו וחילותיו שקע מאזנים כולו הוא וצבאיו וגדודיו וחילותיו, ובזמן שמאזנים עלה מן המזרח טלה שקע במערב. בזמן שהשור עלה מן המזרח עקרב שקע במערב, עלה כוכב משור שקע כוכב מעקרב, עלה שור כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו, שקע עקרב כולו הוא וצבאיו גדודיו וחילותיו, ובזמן שעקרב עלה מן המזרח שור שקע במערב ( בירוש' ר״ה פ״ב ד׳ א״ר לוי לעולם לית מזל חמי מן קומוי אלא כולהון סלקין כאילין דסליק בסולמא הפיך). תאומים וקשת כך הן עולין וכך הן שוקעין, וכך כל המזלות כולם, עלה כוכב מן המזרח שקע כוכב שביעי במערב. כולם יוצאים במספר ונכנסים במספר, הא כיצד עולין מן המזרח במספר ושוקעין במערב במספר, וכן הוא אומר "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה וגו' המוציא במספר צבאם" (ישעיה מ׳ כ״ו), ואין אחד מהם משנה את סדרו ואינו נכנס בתחומו של חבירו. מזל המשמש בשעת הזרע אינו משמש בשעת הקציר, והמשמש בשעת הקציר אינו משמש בשעת הזרע, והמשמש בשעת ימות החורף אינו משמש בשעת ימות הקיץ, והמשמש בימות הקיץ אינו משמש בימות החורף. והמשמש בימות החום אינו משמש בימות הקור.

5 ה

ג׳) וזה הוא סדר תשמישן: חצי מאזנים עקרב וחצי קשת אלו משמשין בימות הזרע, ששים ואחד יום, הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. חצי קשת גדי וחצי דלי אלו משמשין בימות החורף, ששים ואחד יום, הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן, ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר הוא "והמלך ישב בבית החורף בחדש התשיעי" (ירמיה ל״ו כ״ב). חצי דלי דגים וחצי טלה אלו משמשין בימות הקור ששים ואחד יום, הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. חצי טלה שור וחצי תאומים אלו משמשין בימות הקציר ששים ואחד יום, הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן, וכן הוא אומר והבאתם את עומר וגו׳ (ויקרא כ״ג ט׳), הוי אומר אימתי זמן הבאת העומר בששה עשר בניסן, וכן הוא אומר והירח מלא על כל גדותיו כל ימי קציר (יהושע ג׳ ט״ו, וזה היה בחדש הראשון בניסן). חצי תאומים סרטן וחצי ארי אלו משמשין בימות הקיץ ששים ואחד יום, הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. חצי ארי בתולה וחצי מאזנים אלו משמשין בימות החום ששים ואחד יום, הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן. נמצאת אתה אומר משעת הזרע ועד שעת הקציר החמה מהלכת ששה מזלות מחצי טלה עד חצי מאזנים שהם מאה ושמונים חלק, והחלק אחד משלשים במזל (הגלגל מחולק בש״ס מעלות כל מזל שלשים מעלות, עי׳ רמב״ם קדוש החדש פי״א ז׳).

6 ו

ד׳) וחכמים אומרים הרקיע עשוי כקובעת (כקובה) גלגל קבוע והמזלות חוזרין בו, וחכמי הגוים אומרים המזלות קבועין בו והגלגל חוזר. תשובה השיבו חכמים על דבריהם עגלה בצפון ועקרב בדרום ומעולם לא נראה עגלה בדרום ולא עקרב בצפון (עי׳ פסחים צ״ד:). עגלה אינה זזה ממקומה אלא חוזרת כמין גלגל. חכמי הגוים אומרים מקום העגלה מוכיח שהמזלות קבועין והגלגל חוזר כמין טורטן (קנה של מאזנים עי׳ ערוך ע׳ טרטן ב׳). אמרו חכמי הגוים שעגלה היא משור.

7 ז

ה׳) אלו שנים עשר מזלות ברא הקב״ה והסדירן ברקיע להודיע כוחו לבאי העולם ולהודיע כח גבורותיו, לקיים מה שנאמר השמים מספרים כבוד אל, ואומר כי אראה שמיך וגו׳ (תהלים י״ט ב׳, ח׳ ד׳), ואומר עשה ארץ וגו׳ ואומר לקול תתו וגו׳ (ירמיהו י׳:י״ג). ואומות העולם שהן משתחוין לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים מה נאמר בהן נבער וגו' הבל וגו׳ כדנה וגו׳ (שם), אבל ישראל אינו כן אלא עובדין הן ומשתחוין לאדון הכל בורא שמים וארץ שנאמר לא כאלה חלק יעקב וגו׳ (שם). וכשם שהשמים והארץ מעשי ידיו של הקב״ה, ושמו ומעשיו מעידין עליו שהוא מושל בעולמו... כך הוא משתבח על ידן שנאמר ויודו שמים וגו' מושל בגבורתו וגו׳ (תהלים פ״ט ו׳, ס״ו ז׳).

8 ח

ו׳) חמשה דברים חביבין לפני הקב״ה יותר ממעשה שמים וארץ, ואלו הן: ישראל ומילה ובית המקדש וירושלם וישוב ארץ ישראל. ישראל מנין דכתיב כה אמר ה׳ גואלך וגו׳ נטה שמים וגו' (ישעיה מ״ד כ״ד) מלמד שיצירתן של ישראל חביבה לפני הקב״ה יותר ממעשה שמים וארץ, ואומר כה אמר ה׳ נותן שמש לאור יומם וגו׳ אם ימושו וגו' (ירמיה ל״א ל״ה) מלמד שחיבב הכתוב יצירתן של ישראל יותר ממעשה שמים וארץ. והמילה מנין שנאמר כה אמר ה׳ אם לא בריתי וגו׳ (שם ל״ג כ״ה) מלמד שחיבב הקב״ה את המילה יותר מבריאת שמים וארץ. בית המקדש מנין, כשברא הקב״ה שמים ושמי השמים כאילו לא בראן אלא באצבעו, שנאמר כי אראה שמיך וגו׳ (תהילים ח׳:ד׳) כשהוא בא אצל בית המקדש מה הוא אומר מקדש ה׳ כוננו ידיך (שמות ט״ו:י״ז) כביכול בשתי ידיו מלמד שחיבב הקב״ה את המקדש יותר מבריאת שמים וארץ. ירושלם מנין כשברא הקב״ה את עולמו כאילו לא בראו אלא במאמר, שנאמר אף ידי יסדה ארץ וגו׳ (ישעיה מ״ח י״ג) וכשהוא בא אצל בנינה של ירושלם מה הוא אומר הנה אנכי מרביץ בפוך וגו׳ ושמתי וגו' (שם נ״ד י״א). ישוב א״י מנין שנאמר אנכי ה׳ עשה כל נטה שמים, ואחריו מה הוא אומר מקים דבר עבדו וגו' (ישעיה מ״ד כ״ד), מלמד שכולן חביבין לפני הקב״ה יותר ממעשה שמים וארץ.

9 ט

ז׳) שבעה שמשין ברא הקב״ה והסדירן ברקיע שיהיו רצין ובאין בי״ב מזלות אלו, ואלו הן: חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתי, צדק, מאדים, וסימנך חנכ״ל שצ״ם. ואלו שבעה שמשין: שני מאורות חמה ולבנה וחמשה כוכבים הסובבים את הרקיע ומשמשין לשנים עשר מזלות כל אחד ואחד כחשבון סידורן. שבעה שמשין אלו לא כאורו של זה אורו של זה, ולא כהילוכו של זה הילוכו של זה, ולא ביתו של זה ביתו של זה, ולא מעונו של זה מעונו של זה, ולא גבולו של זה גבולו של זה, ולא מקום גבהו של זה גבהו של זה, ולא מקום שפילתו של זה שפילתו של זה, ולא כמלאכתו של זה מלאכתו של זה.

10 י

ח׳) לא כאור החמה אור הלבנה, ולא כאור חמה ולבנה אורן של חמשה כוכבים. אור הלבנה פעמים נכסה ופעמים נגלה ואור החמה וכוכבים אינן נכסין לעולם. לא כהילוכו של זה הילוכו של זה, חמה מהלך את המזל לשלשים יום וחמש שעות ורביע (היינו שעות גדולות כל שעה אחד מי״ב חלקי היום מעל״ע), נמצא גומר לי״ב מזלות לשס״ה ורביע יום שהם י״ב חדשי חמה. לבנה מהלכת את המזל לשני ימים ושלש שעות ושליש (ג״כ שעות גדולות, ולא תאיר אורה עד כ״ט יום ומחצה ותשצ״ג חלקים מתתר״פ בשעה) חסר משהו, נמצאת גומרת לי״ב מזלות לכ"ז יום וארבע שעות חסר שתות משתים עשרה ליום. שבתי מהלך את המזל לשתי שנים ומחצה נמצא גומר לי״ב מזלות לשלשים שנה. צדק מהלך את המזל לי״ב חדש נמצא גומר ל״ב מזלות לי״ב שנה. מאדים מהלך את המזל למ"ה יום נמצא גומר את כל המזלות לחמש מאות וארבעים יום. ופעמים שעושה במזל חמשים יום ששים יום ופעמים שעושה במזל ששה חדשים. כוכב הנוגה מהלכת את המזל לכ״ה יום נמצאת גומרת את כל המזלות לשלש מאות יום, פעמים שהיא מקדמת ופעמים שהיא מאחרת כוכב חמה אינו מתרחק מן החמה אלא מדת מזל אחד בין לפניו ובין לאחריו ויש אומר שני מזלות. חמה ולבנה הילוכן קבוע אבל חמשה כוכבים אלו אין הילוכן קבוע כחמה ולבנה, אלא פעמים שהן מהלכין הילוך גדול והן מקדימין את הילוכן, ופעמים שהן מהלכין הילוך קטן ומאחרין את הילוכן, פעמים שהן רצין לפניהם ופעמים שהן חוזרין לאחוריהן, ופעמים שהן נראין עומדין במקומן ואינן מהלכין לא לפניהם ולא לאחריהן. ואע״פ שהחמה ולבנה הילוכן קבוע, לא כשבילי חמה שבילי לבנה, שבילי חמה קבועה ושבילי לבנה אין קבועה, אלא פעמים שהיא מהלכת את המזל בקצרה ופעמים שהיא מהלכת אותן בארוכה, הא כיצד פעמים שהיא מצפנת (הולכת לצפון) את הילוכה הרי בארוכה, ופעמים שהוא מדרמת (הולכת לדרום) את הילוכה הרי בקצרה. ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר, עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו (תהלים קי״ד י״ט).

11 יא

ט׳) וזה הוא סדר מהלכן: לא כביתו של זה וגו׳ ביתו של שבתי גדי ודלי, ביתו של צדק קשת ודגים, ביתו של מאדים טלה ועקרב, ביתו של נוגה שור ומאזנים, ביתו של כוכב תאומים ובתולה, ביתו של חמה ארי, ביתה של לבנה סרטן. נמצאת אומר חמשה מהן זכרים שנים מהן נקבות, ואלו הן: חמה וכוכב שבתי וצדק ומאדים אלו זכרים, נוגה ולבנה אלו הנקבות. אבל י״ב מזלות אינן כן אלא ששה מהן זכרים וששה מהן נקבות ואלו הן הזכרים טלה תאומים ארי מאזנים קשת דלי, ואלו הן הנקבות שור סרטן בתולה עקרב גדי דגים. חכמי הגוים אומרים שכוכב בזמן שהוא עם הזכר זכר ובזמן שהוא עם הנקבה נקבה.

12 יב

י׳) כיצד סדר בריאתן, חכמי הגוים אומרים תחלת בריאת המאורות חמה נברא בארי ט״ו חלק, ולבנה בסרטן ט״ו חלק, לדבריהם בחמשה עשר באב נבראו המאורות, נמצא חדושה של לבנה של תחילת בריאת המאורות שני ימים ורביע, ומהלכה של חמה שני חלק ורביע. שבתי בגדי ט״ו חלק, נמצא רחוק מן החמה ק״נ חלק, נמצא סטיריגמוס שלו אחר מ״ה יום, כשהחמה מגיע לתחלת מאזנים. צדק בקשת ט״ו חלק רחוק מן החמה ק״כ חלק, עבר סטיריגמוס שלו. מאדים בעקרב ט״ו חלק, רחוק צ׳ חלק. נוגה במאזנים ג׳ חלק רחוקה מ״ח חלק. כוכב בבתולה ז׳ חלק רחוק כ״ב חלק. אלו כדברי חכמי מצרים, והכלדיים הבבליים אומרים חמה נבראת בטלה בחלק ראשון, שבתי בגדי בחלק ראשון, נמצא רחוק צ׳ חלק, נמצא סטיריגמוס שלו אחר כ׳ יום. ומהו סטיריגמוס שלו שהוא מעכב את הילוכו ואינו מהלך לא לפניו ולא לאחריו, ומפני שאפשר לו שיעמוד הוא סובב את רוחב המזל ו׳ ימים. צדק בתחלת קשת רחוק מן החמה ק״ב חלק וכשיגיע החמה לעשרים חלק בארי הוא עושה סטיריגמוס שלו. מאדים בעקרב בחלק אחד רחוק ק״נ חלק. נוגה בשור בחלק ראשון רחוק ל' חלק. כוכב בתאומים בחלק ראשון נמצא רחוק ס׳ חלק. אבל חכמי ישראל הסכימו לדברי הכלדיים ואמרו תחילת בריאת המאורות חמה ולבנה שניהם נבראו בתחלת טלה בחלק הראשון תחלת ליל יום הרביעי, וחלק האמור כאן אחד משלשים במזל. נמצא אתה אומר לא ביתו של זה ביתו של זה, חוץ מן הכלדיים שהם אומרים חמה ומאדים שותפין בטלה והוא נקרא ביתו של מאדים וביתו של חמה.

13 יג

י״א) י״ב מזלות עשויין ד׳ טריגונין (משולשין או קרנות), טריגון מזרחי, טריגון דרומי, טריגון מערבי, טריגון צפוני. ואלו הן: טלה, ארי, קשת, אש, שלשה מזלות אלו זכרים והוא טריגון מזרחי. שור בתולה גדי, עפר, שלשה מזלות אלו נקבות וזה הוא טריגון דרומי. תאומים מאזנים דלי, רוח, שלשה מזלות אלו זכרים וזה הוא טריגון מערבי. סרטן עקרב דגים, מים, שלשה מזלות אלו נקבות וזה הוא טריגון צפוני. חמה וצדק שניהם שותפים בטריגון מזרחי, הנולדים ביום של חמה והנולדים בלילה של צדק. נוגה ולבנה שניהם שותפים בטריגון דרומי, הנולדים ביום של נוגה והנולדים בלילה של לבנה. שבתי וכוכב שניהם שותפים בטריגון מערבי, היום של שבתי והלילה של כוכב. נוגה ומאדים שניהם שותפים בטריגון צפוני, היום של נוגה והלילה של מאדים, נמצאת הנוגה חולקת בשני טריגון ביום, בטריגון דרומי ביום ובטריגון צפוני ביום.

14 יד

י״ב) וכיצד סדר מעונתן של שני המאורות חמה ולבנה וחמשה כוכבים? חכמי הגוים אומרים הרקיע הוא החלוק לשבע מעלות, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, והן שבעה מעונות של שבעה כוכבים אלו, וזהו סדרן: מעלה ראשונה הסמוכה לארץ היא המעלה התחתונה שבכולן, היא מעונה של לבנה ובה הלבנה הסובבת את הרקיע גבוהה מן הארץ תש״ל חבלים בחבל השמים, כל חבל יש לו ק״ג חבלים בחבל הארץ, נמצאו כולן אחד עשר ריבוא ושלשת אלפים תת"פ בחבל הארץ. מעלה שניה היא מעונה של כוכב, גבוהה מן מעונה של לבנה שנ״ג חבל בחבל השמים, כל חבל ישנו קס"א בחבל הארץ, נמצאו כולן חמשה ריבוא וששת אלפים תתל״ג בחבל הארץ. מעלה שלישית היא מעונה של נוגה, ובה היא סובבת את הרקיע, גבוהה מן מעונה של כוכב נ״ח חבלים בחבל השמים, כל חבל ישנו מ״ד חבלים בחבל הארץ, נמצאו כולם שני אלפים תקנ"ב בחבל הארץ. מעלה רביעית היא אמצעית של כולם היא מעונה של חמה, ובה החמה רץ וסובב את הרקיע לשנים עשר חדש, גבוהה מן מעונה של נוגה שי״ח חבלים בחבל השמים, כל חבל יש בו ק״ל חבל בחבל הארץ, נמצאו כולן ארבעה ריבוא ואלף ש״מ בחבל הארץ. מעלה חמישית היא מעונה של מאדים, ובה מאדים רץ וסובב את הרקיע גבוהה מן מעונה של חמה ל' חבלים בחבל השמים, כל חבל ישנו קי״ט חבלים בחבל הארץ, נמצאו כולן שלשת אלפים תק"ע בחבל הארץ. מעלה ששית היא מעונה של צדק, גבוהה מן מעונה של מאדים תרי״ב חבלים בחבל השמים, כל חבל יש בו קי״ב חבל בחבל הארץ, נמצאו כולן ששה ריבוא ושמונת אלפים תקמ״ד. מעלה שביעית היא העליונה שבכולן, והיא מעונה של שבתי ובה שבתי מהלך וסובב את הרקיע לשלשים שנה גבוהה מן מעונה של צדק תק"י חבל בחבל השמים, כל חבל ישנו מאתים ושלשים חבל בחבל הארץ, נמצאו כולן י״א ריבוא ושבעת אלפים ושלש מאות חבל בחבל הארץ. שתמצא אומר מן מעונה של לבנה ועד מעונה של שבתי רום אלף שמונה מאות שמונים ואחד חבל בחבל השמים, שהן עשרים ושמונה ריבוא ושבעת אלפים וחמש מאות ושמונים ושבעה חבל בחבל הארץ. כל חבל הארץ נ׳ אמה, מ׳ חבל מיל אחד, שהן שני אלפים אמה (אין מודדין אלא בחבל של חמשים אמה, עירובין נ״ז:). נמצאו כולן שבעת אלפים קפ״ט מיל ומחצה ואחד משמונה במיל ואחד מעשרים במיל ואחד מארבעים במיל, שהן הילוך קע״ט יום ומחצה, וזה הוא עוביו של רקיע. אבל חללו של עולם מן הארץ ועד לרקיע תש"ל חבלים בחבל השמים, כל חבל ישנו קנ״ו חבלים בחבל הארץ, נמצאו כולן י״א ריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות ושמונה חבלים בחבל הארץ שהן שני אלפים תתמ"ז מיל, שהן הילוך שבעים ואחד יום ושבעה מיל (אם נחשוב מהלך אדם בכל יום עשר פרסאות שהן מ' מיל). אלו דברי חכמי הגוים, אבל חכמי ישראל אומרים חלל שבין הארץ לבין הרקיע מהלך חמש מאות שנה ועביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה, ודברי אלו ואלו נאמרים באמונה.

15 טו

י״ג) וזה סדר גבולן של חמשה כוכבים אלו: שבתי צדק מאדים נוגה וכוכב [טלה] צדק ו' חלק, נוגה ו׳ חלק, כוכב ח׳ חלק, מאדים ה׳ חלק, שבתי ה' חלק, הרי ל' חלק לטלה. [שור] נוגה ח׳ חלק, כוכב ו׳ חלק, צדק ה׳ חלק, שבתי ח׳ חלק, מאדים ג׳ חלק, הרי ל׳ חלק של שור. [תאומים] כוכב ו' חלק, צדק ו׳ חלק, נוגה ה׳ חלק, מאדים ז׳ חלק, שבתי ו' חלק, הרי ל' חלק של תאומים. [סרטן] מאדים ז׳ חלק, נוגה ו' חלק, כוכב ו׳ חלק, צדק ז׳ חלק, שבתי ד' חלק, הרי ל׳ חלק של סרטן. [ארי] צדק ו' חלק, נוגה ה׳ חלק, שבתי ז׳ חלק, כוכב ו' חלק, מאדים ו' חלק, הרי ל׳ חלק של ארי. [בתולה] כוכב ז׳ חלק, נוגה י׳ חלק, צדק ד׳ חלק, מאדים ו׳ חלק, שבתי ב׳ חלק, הרי ל' חלק של בתולה. [מאזנים] שבתי ו' חלק, כוכב ח׳ חלק, צדק ז׳ חלק, נוגה ז׳ חלק, מאדים ב׳ חלק, הרי ל' חלק של מאזנים. [עקרב] מאדים ז׳ חלק, נוגה ד׳ חלק, כוכב ח׳ חלק, צדק ה׳ חלק, שבתי ו' חלק, הרי ל׳ חלק של עקרב. [קשת] צדק י״ב חלק, נוגה ה׳ חלק, כוכב ד' חלק, שבתי ה׳ חלק, מאדים ד׳ חלק, הרי ל׳ חלק של קשת. [גדי] כוכב ז' חלק, צדק ז׳ חלק, נוגה ח׳ חלק, שבתי ד' חלק, מאדים ד׳ חלק, הרי ל' חלק לגדי. [דלי] כוכב ז׳ חלק, נוגה ו' חלק, צדק ז' חלק, מאדים ה׳ חלק, שבתי ה' חלק, הרי ל׳ חלק של דלי. [דגים] נוגה י״ב חלק, צדק ד׳ חלק, כוכב נ׳ חלק, מאדים ט׳ חלק, שבתי ב׳ חלק, הרי ל' חלק למים.

16 טז

זהו סדר גבולן בשנים עשר מזלות. ושתדע כמה חלק גבול כל אחד ואחד נוטל בי״ב מזלות, הרי אתה מתחיל משבתי תחלה אח״כ צדק מאדים נוגה וכוכב. [שבתי] טלה ה׳ חלק, שור ה׳ חלק, תאומים ו׳ חלק, סרטן ד׳ חלק, ארי ז׳ חלק, בתולה ב׳ חלק, מאזנים ו' חלק, עקרב ו׳ חלק, קשת ה׳ חלק, גדי ד׳ חלק, דלי ה׳ חלק, דגים ב׳ חלק. נמצאו כל גבול שבתי חמשים ושבעה חלק בי״ב מזלות. [צדק] טלה ו' חלק, שור ה׳ חלק, תאומים ו׳ חלק, סרטן ז׳ חלק, ארי ו' חלק, בתולה ד׳ חלק, מאזנים ז׳ חלק, עקרב ה׳ חלק, קשת י״ב חלק, גדי ז׳ חלק, דלי ז׳ חלק, דגים ד׳ חלק. נמצאו כל גבולי צדק ע״ו חלק בי״ב מזלות. [מאדים] טלה ה׳ חלק, שור ג׳ חלק, תאומים ז׳ חלק, סרטן ז׳ חלק, ארי ו׳ חלק, בתולה ז׳ חלק, מאזנים ב׳ חלק, עקרב ז׳ חלק, קשת ד׳ חלק, נדי ד חלק, דלי ה׳ חלק, דגים ט׳ חלק, נמצאו כל גבולי מאדים ס״ו חלק בי״ב מזלות. [נוגה] טלה ו׳ חלק, שור ח׳ חלק, תאומים ח׳ חלק, סרטן ו' חלק, ארי ה׳ חלק, בתולה י׳ חלק, מאזנים ז׳ חלק, עקרב ד׳ חלק, קשת ה׳ חלק, גדי ח׳ חלק, דלי ו' חלק, דגים י״ב חלק, נמצאו כל גבולי נוגה פ"ב חלק בי״ב מזלות. [כוכב] טלה ח׳ חלק, שור ו' חלק, תאומים ו' חלק, סרטן ו' חלק, ארי ו' חלק, בתולה ז׳ חלק, מאזנים ה׳ חלק, עקרב ח׳ חלק, קשת ד׳ חלק, גדי ז׳ חלק, דלי ז׳ חלק, דגים ג׳ חלק. נמצאו כל גבולי כוכב ע״ו חלק בי״ב מזלות.

17 יז

וכל יגיעה הזו למה, אלא ללמד שכשם שהם שמחים בבתיהן כך הם שמחים בגבולן, וליתן סימן לשני חייו של אדם, שכל כוכב שימצא בעל המזל שהוא בית חייו של אדם והוא מוטב לנוח, כמספר גבוליו של כוכב כך מספר שני חייו של אדם. כיצד? בשעה שהולד יוצא לאויר העולם מזל הצומח העולה מן המזרח הוא בית חייו. אם היה ביתו של שבתי מזל הצומח העולה מספר שני חייו נ״ז, ואם היה ביתו של צדק מזל הצומח מספר שני חייו ע״ו, ואם היה ביתו של מאדים מזל הצומח מספר שני חייו ס״ו, ואם היה ביתה של נוגה מזל הצומח מספר שני חייו פ״ב, ואם היה ביתו של כוכב מזל הצומח מספר שני חייו ע״ו. ובלבד שיהיו מטיבים לנוח, ואיכן הן מטיבין לנוח? כל אחד ואחד בביתו בכל מזל. ואם יחולו על אחד מארבעת פרקים אלו שהן מזל הצומח ומזל הרום ומזל הטובל ומזל התחום בבית חלק היפה או בבית גורל היפה.

18 יח

י״ד) ולא מקום גבהו של זה גבהו של זה. וזה סדר גובהן ושפילתן: חמה גבהו טלה ושפילתו מאזנים, שבתי גבהו מאזנים ושפילתו טלה, צדק גבהו סרטן ושפילתו גדי, מאדים גבהו גדי ושפילתו סרטן, נוגה גבהו דגים ושפילתו בתולה, כוכב גבהו בתולה ושפילתו דגים, לבנה גבהו שור ושפילתו עקרב. נמצאת אומר ארבעה מזלות אלו שהתקופה יושבת בהן הן מקום גבהו ושפילתן של ארבעה כוכבים הללו חמה ושבתי צדק ומאדים, ואלו הן טלה ומאזנים סרטן וגדי. בתולה ודגים הן מקום גובהן ושפילתן של כוכב ונוגה. שור ועקרב ללבנה. וזה הוא סדר סימנן שלא תתעה, מקום גבהות שלהן למקום שפלות שלהן אתה נותן דיאמטרין שלהן שהן ששה מזלות ויורד למזל שביעי, נמצאת אומר מקום גבהו של זה שפילתו של זה, מקום שפילתו של זה גבהו של זה. ולא בשני מזלות בלבד גבהן ושפילתן, אלא כל י״ב מזלות יש להן שותפות בגבהן ובשפילתן של כל אחד ואחד מהן. כיצד, מזל אחד שלשים חלק נמצאו י״ב מזלות שלש מאות וששים חלק, ואתה נותן מהן לגובה שפילתן תשעים חלק, שפל שפילתן תשעים חלק, שפל גבהן תשעים חלק, גובה גבהן תשעים חלק, שהוא רום רומן, וזו היא מלאכתן.

19 יט

וזה הוא סדרן: חמה מעשרים חלק בטלה עד שהוא גומר י״ט חלק בסרטן שהן תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מעשרים חלק בסרטן ועד י״ט חלק במאזנים שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מעשרים חלק במאזנים ועד י״ט חלק בגדי שהן תשעים חלק זה הוא שפל גבהו, מעשרים חלק בגדי עד י״ט חלק בטלה תשעים חלק זה הוא רום רומו של חמה. שבתי מעשרים ואחד חלק במאזנים ועד עשרים בגדי תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מכ״א חלק בגדי ועד עשרים חלק בטלה שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מכ"א חלק בטלה ועד עשרים חלק בסרטן זה הוא שפל גבהו, מכ״א חלק בסרטן עד שהוא גומר עשרים חלק במאזנים זה הוא רום רומו של שבתי. צדק מט״ז חלק בסרטן ועד ט״ו חלק במאזנים תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מט"ז חלק במאזנים ועד ט״ו חלק בגדי זה הוא שפל שפילתו, מט"ז חלק בגדי ועד ט״ו חלק בטלה תשעים חלק זה הוא שפל גבהו, (עי׳ ברייתא דשמואל שם) מט"ז חלק בטלה ועד ט״ו חלק בסרטן שהן תשעים חלק זה הוא רום רומו של צדק. מאדים מכ"ט חלקים בגדי ועד כ״ח חלק בטלה תשעים חלקים זה הוא גובה שפילתו, מכ"ט חלקים בטלה ועד כ״ח חלק בסרטן שהן תשעים חלקים זה הוא שפל שפילתו. מכ"ט חלק בסרטן ועד כ״ח חלקים במאזנים שהן תשעים חלקים זה הוא שפל גבהו, מכ"ט חלק במאזנים ועד כ״ח חלק בגדי זה הוא רום רומו של מאדים. נוגה מכ"ח חלקים בדגים ועד כ״ז חלק בתאומים שהן תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מכ"ח חלק בתאומים ועד כ״ז חלק בבתולה שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו. מכ"ח חלק בבתולה ועד כ״ז חלק מקשת שהן תשעים חלק זה הוא שפל גבהו, מכ״ח חלק בקשת עד כ״ז חלק בדגים שהן תשעים חלק זה הוא רום רומו של נוגה. כוכב מט"ז חלק בבתולה ועד ט״ו חלק בקשת שהן תשעים חלק, זה הוא גובה שפילתו, מט"ז חלק בקשת ועד ט״ו חלק בדגים שהם תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מט"ז חלק בדגים ועד ט״ו חלק בתאומים שהן תשעים חלק זה הוא שפל גבהו. מט"ז חלק בתאומים ועד ט"ו חלק בבתולה שהן תשעים חלקים זה הוא רום רומו של כוכב לבנה מארבעה חלק בשור עד ג׳ חלק באריה שהם תשעים חלק זה הוא גובה שפילתו, מד׳ באריה ועד ג׳ חלק בעקרב שהן תשעים חלק זה הוא שפל שפילתו, מד׳ חלק בעקרב ועד ג׳ חלק בדלי שהן תשעים חלק זה הוא שפל גבהו, מד׳ חלק בדלי עד ג׳ חלק בשור שהן תשעים חלק זה הוא רום רומה של לבנה. גובה ראש התלי מארבעה חלק בתאומים ועד ג' חלק בקשת זה הוא שפל שפילתו, וכשהוא גומר ג׳ חלק בתאומים זה הוא גובה גבהו של ראש התלי. גובה זנב התלי בארבעה חלקים בקשת, וכשגומר ארבעה חלקים בתאומים זה הוא שפל שפילתו, וכשהוא גומר ג׳ חלקים בקשת זה הוא גובה גבהו של זנב התלי.

20 כ

ט״ו) שבתי ממונה על העניות ועל המסכנות ועל הדוויה ועל החריבה ועל חולי ומכה הטמונה בגוף ועל המיתה. צדק ממונה על החיים ועל השלום ועל הטובה ועל השלוה ועל ההשקט ועל התורה ועל השמחה ועל העליזה ועל העושר ועל הכבוד ועל השררה. מאדים ממונה על הדם ועל החרב ועל הרשע ועל הקטטה ועל המריבות ועל החבורות ועל הפצעים ועל המלחמות ועל השנאה וקנאה ואיבה ותחרות ועל המכות ועל הברזל (מיתה ע״י ברזל) ועל האש ועל המים ועל המפולת. נוגה ממונה על החן והחסד והאהבה ועל התאוה ועל החמדה ועל פרייה ועל ולדי אדם ועל ולדי בהמה ועל פירות הארץ ועל פירות האילן. כוכב ממונה על החכמה ועל השכל ועל הבינה ועל הדעת ועל המדע לפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבות בכל מלאכת אומנות, ועל הכתב ועל כל לשון. חמה ממונה על המאור ועל החשך להבדיל בין היום ובין הלילה למנות בו ימים וחדשים ולעשות בו כל מלאכה לפעול בו כל פעולה ולהלוך בו כל הילוך וליגלות בו כל גלות מעיר לעיר וממדינה למדינה. לבנה ממונה על מפתחי שמים וארץ, וערב הוא לעולם לרעה ולטובה, ואע״פ שהן ממונים על הרעה ועל הטובה אין להם רשות לא להטיב ולא להרע מדעת עצמן אלא הכל בקריאה הכל בצווי הכל במאמר יוצר הכל, וכן הוא אומר אַל תִּירְאוּ מֵהֶם כִּי לֹא יָרֵעוּ וְגַם הֵיטֵיב אֵין אוֹתָם (ירמיה י׳ ה׳). ומנין שהכל בקריאה שנאמר ויקרא רעב על הארץ (תהלים ק״ה ט״ז), ונאמר כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה וגו' (ירמיה א׳ ט״ו). ומדת הטובה בקריאה מנין שנאמר וקראתי אל הדגן והרביתי אותו ולא אתן וגו׳ (יחזקאל ל״ו כ״ט), ונאמר קול קורא במדבר פנו דרך ה' ישרו בערבה מסלה לאלהינו (ישעיה מ' ג׳) הא למדת שאין להם רשות לא להיטיב ולא להרע מדעת עצמן אלא א״כ ניתן להם רשות מלפני אדון הכל. ואף ישראל לא היו צריכין לא לאור החמה ביום ולא לאור הלבנה בלילה שנאמר וה׳ הולך לפניהם יומם וגו׳ ולא ימיש עמוד הענן יומם וגו' (שמות י״ג:כ״ב), ואף לעולם הבא אין ישראל צריכין לאור החמה ולא לאור הלבנה לא ביום ולא בלילה שנאמר לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר לך וגו' לא יבא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי ה׳ יהיה לך לאור עולם וגו' (ישעיה ס׳ י״ט).